We want to win the calcio serie A (Inter) sign now

Please Juventus and AC Milan stop winning the calcio serie A, Its our turn to win the league

ЗбСМЗБ нЗ МжЭдКжУ жгнбЗд ЯЭжЗ Ъд ЗбЭжТ ИЗбЯЗбКФнж . НЗд ПжСдЗ ббЭжТ ИЗбПжСн

դֆսդ ֆլսկճք քլկսդֆճք Ճըվէնտըս ֆսհքթլ քկթփլկ ղշմսֆՂ ղ , ֆքկճլքլճկ ֆսկ սդկֆ կդ ոիէ ցզՍԱՍ սդկֆքդֆսքճ լֆսկք

ЗбСМЗШ یЗ МжЭдКжУ ж гیбЗд ЭжЗ Ъд ЗбЭж ИЗбЗбКФیж . НЗд жСдЗ ббЭж ИЗбжСی
Ρερασκλ λσκδφγξ ΞΘΩΕΝΤΘΣ ανδ ΜΙΛΑΝ φδκξηγξκλ ρτξ δοιφθ σαδφ. ρρτθθ ΨΑΛΨΙΟ ΣΕΡΙΕ Α φγη
गदपह सलोल करेपिरके चोदगैबह मिर्ह रेरीबत्तकेर् भङघआअ खऱ तकरू तकरु. रकपिकरेब गहेबीगोलव ङङफ पहरओ
Nous vesore sdreed besono Juventus ella Milan fernez di Calcio. Gerlak medre benme yu Liga
ਊਪਿਦਗਗ ੇ੍ਤਰੀ ਙਆਲ਼ਊਙਏ ਸ਼ਘਥਓਲ਼ ੍ਿਤਕਰਬ ੍ੀਰਕ੍ੀ ੋੇਰਮ ਹਕਿਗੁਹ ੋੇਰਪਾਲਵਵ ੰੁਪੀਿੂੂਬੀੇਾ ੁਬ ਕਕਹਖ
ि्ू गरेा्पीकरप कर्ेपीकरपी करे्पी तुकपरतकर ोेतरापीरकपी तचिकपचतूब लसाीीू तकेॆ्रीा े्सिलवील े,्ॆरी र्ेपी
Resecenso solla si de Juventus lesu si de Milan terres fa de Calcio, Ette bonla si mere de Liga
Нлкуө ыдвяла ОГМУТЕГЫ ку ҖШДФТ ыолдурк ДШПФб. Увкдло длояык бҗвфтк ваео
ఙ్రపీో ోతారపీ ివీర ెేపకుా కహిబ్ే్ీ ేలవాీఫఫఉఱఫ ోుేిాు ిు్పుానీ ిైోమోౌౌ ీసరబి గహే్బీ ిపుూోో
Dewre tğyğya wesle Jьventьş wa Mılan bı el Çlaзıö. Er denne funaldo el dawry

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Valerie HuffmanBy:
HealthIn:
Petition target:
All of you

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets