Tцrvйnyes йs demokratikus vбlasztбst a Budapesti йs Pest Megyei Mйrnцki Kamarбban!!! sign now

Tisztelt Kollйgбk!

Ezъton szeretnйnk megosztani veletek a BPMK kьldцttgyыlйs kapcsбn a belьgyminiszternek нrt levelьnket. Ebben kйrtьk a Miniszter Ъr intйzkedйsйt a demokratikus vбlasztбsok lebonyolнtбsбnak biztosнtбsбra.
Amennyiben egyetйrtetek a kezdemйnyezйssel, csatlakozzatok hozzбnk. A sorsunk a sajбt kezьnkben van, ha most nem vбltoztatunk, akkor tovбbbra is csak passzнv rйsztvevхi leszьnk egy rosszul mыkцdх kamarбnak!


Tisztelt Miniszter Ъr!

A kцzel 10 000 tagot szбmlбlу, a Magyar Mйrnцki Kamara teljes tagsбgбnak a kцrьlbelьl a felйt jelentх Budapesti йs Pest Megyei Mйrnцki Kamara (BPMK) 2011-ben ismйt kьldцttvбlasztбshoz йrkezett. A kьldцttek fogjбk az ъj vбlasztбsi periуdus tisztsйgviselхit megvбlasztani, ezйrt a kьldцttvбlasztбs jelentхsйge йs a kцvetkezх йvek legitim йs demokratikus mыkцdйsйre valу kihatбsa nyilvбnvalу. A kьldцttvбlasztбs eddigi lйpйsei azonban, sajnos nem elхszцr, sъlyos aggodalomra adnak okot.
A kьldцttvбlasztбssal kapcsolatban kцvetett eljбrбsrуl a tagsбg a 2011. februбri Mйrnцk Ъjsбghoz csatolt, 2011. februбr 4-i dбtumot viselх szavazуlapbуl (1. mellйklet) йrtesьlt. Ennek az eljбrбsnak a lйnyege, hogy a BPMK jelenlegi vezetйse, az egyik regnбlу alelnцk vezetйsйvel, jelцlх bizottsбgot hozott lйtre, йs anйlkьl, hogy biztosнtottбk volna a tagsбg rйszйre a jelцlйsi jogot, цsszeбllнtottбk a jelцlti listбt, majd ezt felkнnбltбk szavazбsra. Megjegyezzьk, hogy volt, aki a sajбt jelцltsйgйrхl a szavazуlap kйzhezvйtelekor йrtesьlt, йs a jelцlхbizottsбg nyolc tagjбbуl hйt magбt is szerepelteti a jelцlхlistбn. Felmerьl a kйrdйs, vajon egy 10 000 fхt szбmlбlу terьleti kamarбban nem akadt nyolc ember, aki a bizottsбgi feladatot elvйgezte volna, anйlkьl, hogy ebbe az нzlйstelen helyzetbe hozza magбt?
Az eljбrбs nyilvбnvalуan antidemokratikus йs alapszabбly ellenes, hiszen kizбrta a tagokat a jelцlйs lehetхsйgйbхl, ami pedig alapvetх joguk. Hibбs tovбbbб, йs ugyancsak alapszabбly ellenes a szavazбs technikai elхkйszнtйse is. A kцzel 10 000 kollйgбnkat ъgy szбndйkoznak titkosan megszavaztatni, hogy egy kцzцs oldalon a 120 jelцl nevйt nйgy kйpesнtйs szerinti oszlopba soroltбk, йs azt kйrik, hogy mindenki abbуl az oszlopbуl hъzza ki azokat a neveket, akiknek a kьldцttkйnt valу megvбlasztбsбt nem tбmogatja. A titkos szavazбs sorбn ilyen mуdon leadott szavazуlapok alapjбn az eljбrбs teljessйggel ellenхrizhetetlennй vбlik, pйldбul abbуl a szempontbуl, hogy a szavazу helyes oszlopba adta-e le szavazatбt. A tagsбg tiltakozу reakciуira a BPMK vezetйse megtйvesztх mуdon, 2011. februбr 21-йn 16:24:07-kor a BPMK honlapjбra feltett egy visszadбtumozott, 2011. januбr 20-ai keltezйsы tбjйkoztatуt. Az ebben foglaltak, нgy pйldбul a jelцlх bizottsбg megalakulбsa, a bizottsбg tagjainak neve, elйrhetхsйge, stb. korбbban a tagsбg rйszйre nem volt ismert йs elйrhetх, tehбt a tagok a jelцltekre javaslatot sem tehettek, mikцzben a kikьldцtt szavazуlap, mint emlнtettьk februбr 4-i dбtumot visel. Tцbb tag нrбsos йszrevйtelйt kцvetхen a Magyar Mйrnцki Kamara az ьgyben 2011. februбr 24-re rendkнvьli elnцksйgi ьlйst hнvott цssze, melyen vйgьl a 7/2011. (II. 24.) elnцksйgi hatбrozatot hozta:
A Magyar Mйrnцki Kamara Elnцksйge a kцvetkezх ajбnlбst teszi: Felkйri a Budapest йs Pest Megyei Mйrnцki Kamara elnцkйt, hogy a kьldцttjelцltjeinek nйvsorбt tovбbbi ajбnlбsok bekйrйsйvel rugalmasan tovбbb bхvнtse. Egyben felkйri a jelцlх szervezeteket, hogy ennek keretйben tцrekedjenek arra, hogy kiegyensъlyozott kйpviselet valуsuljon meg szakmai, terьleti, aktнv йs inaktнv szempontok figyelembe vйtelйvel.
Vйlemйnyьnk szerint a 7/2011. (II. 24.) elnцksйgi hatбrozat, bбr бttйtelesen utal a belterjes jelцlйsre, йs intйzkedйst javasol, mint az azуta elmъlt idхszak is igazolta, nem oldja meg, йs nem is oldhatja meg a problйmбt. Nem бllapнtotta meg az alapszabбly sъlyos megsйrtйsйt, azok kezйbe adta vissza az eljбrбs tovбbbi lefolytatбsбt, akik a durva alapszabбlysйrtйst elkцvettйk. Mondhatni, hogy ugyanaz ismйtlхdik, mint korбbbiakban, amikor a szabбlytalanul megvбlasztottak vizsgбltбk ki a vбlasztбssal kapcsolatos, a jelenlegire hasonlнtу tagi panaszokat, ennek megfelelхen a beadvбnyokra azutбn vagy nem vбlaszoltak, vagy mindent rendben lйvхnek talбltak. A BPMK 2011. йvben esedйkes kьldцtt йs tisztsйgviselх vбlasztбsбt olyan mуdon, mikйnt azt az MMK elnцksйge javasolja, semmilyen korrekciуval nem lehet etikussб йs legitimmй tenni, hiszen bбrki bнrуsбgi eljбrбsban йrvйnytelenнtheti a vбlasztбst. Arrуl nem is beszйlve, az ilyen mуdon megvбlasztott tisztsйgviselхk kйpviselnйnek az elkцvetkezх nйgy йvben 10 000 mйrnцk kollйgбnkat, ьgyelnek az alapszabбly йs etikai szabбlyzat szerinti mыkцdйsre. Ezt felismerve valуszнnыen tцbben is, a tцrvйnyessйgi felьgyeletet ellбtу miniszterhez fordultak, de tovбbbi beadvбnyok lehetsйgesek az ombudsmanhoz, йs az Alkotmбnybнrуsбghoz.
A tervezхi йs szakйrtхi mйrnцki kцztestьlet mыkцdйsйnek tцrvйnyes rendjйt biztosнtandу, azt йrdemben йs demokratikusan mыkцdtetni, a kцvetkezх javaslatot tesszьk.

1. A jelenlegi alapjaiban szabбlytalan vбlasztбsi eljбrбst le kell бllнtani. Fьggetlen jogбszok йs a tцrvйnyessйgi felьgyeletet ellбtу minisztйrium kйpviselхinek bevonбsбval lйtre kell hozni egy feddhetetlen, jelen szabбlytalan vбlasztбsi eljбrбsban nem йrintett tagokbуl бllу vizsgбlуbizottsбgot. Meg kell бllapнtani, hogy a szabбlytalan vбlasztбsi eljбrбsban kinek mi a szerepe, йs a felelхsцket fegyelmi йs etikai eljбrбs alб kell vonni. Nyilvбnvalуan felelхssйget visel minden olyan tisztsйgviselх, aki funkciуjбnбl fogva rйszt vett a vбlasztбs szabбlytalan elхkйszнtйsйben, vagy azt, bбr tudomбsa volt rуla, nem akadбlyozta meg, kivйve termйszetesen azokat a szemйlyeket, akik korбbban a kifogбsolt eljбrбstуl нrбsban elhatбrolуdtak, vagy igazolhatуan ellene szavaztak. (A vбlasztбsok tisztasбgбnak biztosнtбsбt sajnбlatos mуdon csak a tцrvйnyessйgi felьgyeletet ellбtу szerv szigorъ ellenхrzйse mellett lehet biztosнtani. Kьlцn kommentбr nйlkьl, pusztбn pйldakйnt csatoljuk az elхzх, 2007. йvi vбlasztбssal kapcsolatos egyik tagi йszrevйtel remйnytelen kamarai kezelйsйt (4. mellйklet). Ezzel kapcsolatban felhнvjuk a figyelmet arra az aprу kцrьlmйnyre is, hogy az elхzх vбlasztбson a BPMK akkori 9588 tagjбbуl mindцssze 283 tag kьldцtt vissza szabбlyosan kitцltцtt szavazуlapot, ami a szavazбsra jogosultak kevesebb, mint 3 \%-a. Mбs interpretбciуban viszont ez a kamara jelenlegi mыkцdйsйrхl valу szavazбskйn is йrtelmezhetх. A belterjes vбlasztбsok, йs a belterjes mыkцdйs felemйsztettйk a tagsбg bizalmбt.)

2. A BPMK jelenlegi vezetйsйt azonnali hatбllyal fel kell menteni, helyette korlбtozott jogosнtvбnnyal rendelkezх ideiglenes ьgyvezetх testьletet kell felбllнtani. Ez a testьlet a szabбlyos йs demokratikus vбlasztбsok sikeres lebonyolнtбsбig marad a helyйn, йs legfхbb feladata, hogy szigorъ ellenхrzйs mellett magбt a vбlasztбst megszervezze. Az ideiglenes vezetйs tagjainak vбllalniuk kell, hogy a kцvetkezх vбlasztбson mйg a jelцltek kцzцtt sem szerepelhetnek.

3. A kьldцtt йs tisztsйgviselх vбlasztбsokat ъj eljбrбsban, ъjra kell kezdeni. Meg kell hatбrozni, hogy ki lehet jelцlt. Vйlemйnyьnk szerint most lehetхsйg van a tцrvйnyes rend helyreбllнtбsбra abbуl a szempontbуl is, hogy a kamara a tervezх йs szakйrtх mйrnцkцk kцtelezх kamarбja, ennek megfelelхen jelцlt lehet minden szakmagyakorlу, aki ehhez йrvйnyes jogosнtvбnnyal rendelkezik. Erхsen meggondolandу azonban, hogy lehessen-e jelцlt, aki bбrmely okbуl nem szakmagyakorlу, йs nem is rendelkezik a szakmagyakorlбshoz szьksйges jogosнtvбnnyal, vagy jogosultsбggal.

4. A jelцlt бllнtбsi folyamatot ъjra kell indнtani. Erre vonatkozуan, kellх magyarбzattal, ъj felhнvбst kell kцzzйtenni a BPMK honlapjбn, йs a Mйrnцk Ъjsбgban. A tagsбg rйszйre a jelцlйst elektronikusan йs levйlben egyarбnt lehetхvй kell tenni. Lehetхvй kell tenni, hogy a BPMK szakmai szervezetei rendezvйnyek keretйben цsszehнvhassбk a tagsбg egy-egy csoportjбt, йs a jelцlйs leadбsa ennek keretйben is megtцrtйnhessйk.

5. Az ъjonnan felбllнtandу jelцlхbizottsбgnak a feladata a jelцlйsi eljбrбssal kapcsolatos adminisztratнv teendхk elvйgzйse, a beйrkezх jelцlйsek rendszerezйse, цsszesнtйse, nem pedig a jelцlt бllнtбs jogбnak a tagsбgtуl valу elvonбsa.

6. A szavazуlapra a 120 legtцbb jelцlйst kapott nйv kerьl, йs a jelцltlistбkat az alapszabбly szerinti csoportosнtбsban йs arбnyosнtбsban, a Mйrnцk Ъjsбgban kцzzй kell tenni. Cйlszerы volna a jelцltek szakmai йs kцzйleti tevйkenysйgьkrхl rцvid leнrбst adni a BPMK honlapjбn, hogy a szavazуk legalбbb ennyi informбciуval rendelkezzenek arrуl, kire szavaznak.

7. A szavazбst kettхs borнtйkos megoldбssal kell megejteni. A sorszбmozott kьlsх borнtйkon fel kell tьntetni a szavazу adatait, hogy a szavazу jogosultsбga a szavazуlistбn ellenхrizhetх legyen. A belsх, jelцletlen borнtйkban kell a megfelelх csoport kitцltцtt szavazуlapjбt elhelyezni. A szavazбs hatбridejйnek leteltйt kцvetхen az цsszegyыjtцtt jelцletlen borнtйkokat csak kцzjegyzх jelenlйtйben lehet felnyitni.

8. A szavazбs eredmйnyйt a kцzjegyzхi zбradйkkal egyьtt a BPMK honlapjбn, йs a Mйrnцk Ъjsбgban kцzzй kell tenni.
Kйrjьk, tisztelt Miniszter Urat, hogy felhatalmazбsбval йlve, a tцrvйnyessйgi felьgyelet ellбtбsбnak keretйben vizsgбltassa felьl a BPMK 2011. йvi kьldцttvбlasztбssal kapcsolatos eljбrбst, lйpjen kцzbe annak tцrvйny йs alapszabбly szerinti, demokratikus йs etikus lebonyolнtбsa ьgyйben.
Szнves intйzkedйsйt vбrva,

Budapest, 2011. mбrcius 16.
Tisztelettel:________________________
Polgбr Lбszlу
okleveles йpнtхmйrnцk
kamarai szбm: 01-56934


________________________________
Pohl Бkos
okleveles йpнtхmйrnцk
kamarai szбm: 01-10302


________________________________
Dr. Dezsх Gyцrgy
okleveles gйpйszmйrnцk
kamrai szбm: 01-3443


_______________
Zцhls Andrбs
йpьletgйpйsz mйrnцk
kamarai szбm: 01-3018


a Budapesti йs Pest Megyei Mйrnцki Kamara tagjai


Co.: Dr. Szalу Pйter ъr, terьletrendezйsi йs йpнtйsьgyi helyettes бllamtitkбr


Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
100 / 100

Latest Signatures

 • 18 December 2015100. Brahm A
  I support this petition
 • 08 December 201599. Elter P
  I support this petition
 • 22 November 201598. Jerk A
  I support this petition
 • 14 November 201597. Andrs H
  I support this petition
 • 02 November 201596. Kos G
  I support this petition
 • 30 October 201595. Drszkely M
  I support this petition
 • 13 October 201594. Jurics J
  I support this petition
 • 15 September 201593. Lelkes Mihlynfrenym
  I support this petition
 • 31 August 201592. Lukcs G
  I support this petition
 • 07 August 201591. Hegeds J
  I support this petition
 • 02 August 201590. Pter F
  I support this petition
 • 17 July 201589. Ozorai J
  I support this petition
 • 26 June 201588. Nagy Jzsefm
  I support this petition
 • 18 June 201587. Magyari L
  I support this petition
 • 11 May 201586. Plank Ferencnorosza
  I support this petition
 • 20 March 201585. Szalka Z
  I support this petition
 • 15 March 201584. Pka G
  I support this petition
 • 24 December 201483. Janka J
  I support this petition
 • 13 December 201482. Regs J
  I support this petition
 • 05 November 201481. Rv Z
  I support this petition
 • 15 October 201480. Kllai G
  I support this petition
 • 17 September 201479. Gecsnyi G
  I support this petition
 • 03 September 201478. Kozsdi B
  I support this petition
 • 18 August 201477. Buka J
  I support this petition
 • 06 August 201476. Szrth P
  I support this petition
 • 02 August 201475. Kodolnyi G
  I support this petition
 • 12 July 201474. Kocsis L
  I support this petition

browse all the signatures

Information

April GarrettBy:
MusicIn:
Petition target:
Budapesti йs Pest Megyei Mйrnцkцk

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets