Tolerance Day Appeal sign now

16 НОЕМВРИ - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНЦИЈАТА / 16 NЛNTOR - DITA NDЛRKOMBЛTARE E TOLERANCЛS / NOVEMBER 16 - INTERNATIONAL DAY FOR TOLERANCE

Драги сограѓанки и сограѓани, пријателки и пријатели, почитувани дами и господа!
Македонија е нетолерантно општество, а дискриминацијата по низа основи, пред сй по етничка и родова основа и сексуална ориентација, е дел од односите и секојдневната комуникација меѓу луѓето, но, исто така, силно присутна е и во институциите на системот. Оттаму, 16 ноември, Меѓународниот ден на толеранцијата (Резолуција 51/95 на ОН) е уште една можност гласно да се проговори и дејствува против дискриминацијата од секаков вид, уште еднаш да се застане во одбрана на човечките и цивилизациските вредности, човековите права и слободи, загарантирани со самото раѓање на секој поединец на овој свет.
Ние, активисти и претставници на граѓанското општество во Македонија, хумани и толерантни луѓе, граѓани на цивилизирана и толерантна Македонија, граѓани на светот, го одбележуваме 16 ноември со повик за толеранција, недискриминација врз основа на пол, етничко или расно потекло, религија или уверување, хендикепираност, возраст и сексуална ориентација или која било друга основа.

По повод овој Меѓународен ден на толеранцијата, ние апелираме:

Владата да го донесе Законот за спречување и заштита од дискриминација веднаш и без одложување. Ја потсетуваме Владата дека овој Закон чека на донесување и имплементација подолго време, а претставува дел од обврските кои нашата држава ги има пред меѓународната заедница, а пред се, кон своите граѓани. Во Извештајот за напредокот на Македонија од Европската Комисија јасно стојат одредби и препораки во кои се вели дека дискриминацијата e сй уште проблем на нашето општество и систем.
Политичките партии и други структури на политичко организирање, образовните институции, религиозните заедници, граѓанските организации и медиумите да ја промовираат толеранцијата и недискриминацијата во своите средини и да ги почитуваат како принципи кои на човештвото му гарантираат подобра иднина, наспроти предрасудите, омразата, непочитувањето, понижувањето и насилството.

Да покажеме дека еднаквоста е суштинска вредност во нашето општество.

Повикуваме на меѓуетничка толеранција!

Повикуваме на толеранција и решително санкционирање на дискриминацијата врз основа на религиозна, расна, верска, хендикеп, социјален статус, политичка припадност или каква било друга основа.

Повикуваме на толеранција и ставање крај на дискриминацијата врз основа на пол и сексуална ориентација.

Веднаш!

Да се ослободиме од стравот.

!ЉУБОВ Е ЉУБОВ


Tл dashura bashkлqytetare dhe bashkлqytetarл, mike dhe miq, tл nderuara zonja e zotлrinj!
Maqedonia лshtл njл shoqлri jotolerante, ndлrsa diskriminimi nл baza tл ndryshme, para sл gjithash nл bazл etnike dhe gjinore dhe nл bazл tл orientimit seksual, лshtл pjesл e marrлdhлnieve dhe tл komunikimit tл pлrditshлm midis njerлzve, por, gjithashtu, лshtл shumл i pranishлm edhe nл institucionet e sistemit. Nisur nga kjo, 16 nлntori, Dita Ndлrkombлtare e Tolerancлs (Rezoluta 51/95 e KB) лshtл edhe njл mundлsi qл tл flitet dhe tл veprohet zлshлm kundлr diskriminimit tл зfarлdo lloji dhe edhe njл herл tл qлndrojmл sл bashku nл mbrojtjen e vlerave njerлzore dhe civilizuese, tл tл drejtave dhe lirive tл njeriut pлr зdo njeri, tл garantuara me vetл lindjen e зdo individi nл kлtл botл.
Ne, aktivistлt dhe pлrfaqлsuesit e shoqлrisл civile nл Maqedoni, njerлz human dhe tolerant, qytetarл tл Maqedonisл sл civilizuar dhe tolerante, qytetarл tл botлs, e shлnojmл 16 nлntorin me thirrje pлr tolerancл, mosdiskriminim nл bazл gjinore, tл prejardhjes etnike ose racore, fesл ose bindjes, hendikepit, moshлs dhe orientimit seksual ose зfarлdo baze tjetлr.

Me rastin e kлsaj Dite Ndлrkombлtare, ne apelojmл:

Qeveria ta sjellл Ligjin pлr pengimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi menjлherл dhe pa shtyerje. Rikujtojmл Qeverinл se ky Ligj e pret miratimin dhe implementimin njл kohл tл gjatл, dhe paraqet pjesл e obligimeve, tл cilat shteti ynл i ka para bashkлsisл ndлrkombлtare dhe, para sл gjithash, ndaj qytetarлve tл vet. Nл Raportin pлr pлrparimin e Maqedonisл tл Komisionit Evropian qartл qendrojnл dispozita dhe rekomandime nл tл cilin thuhet se mosdiskriminimi ende лshtл problem nл shoqлrinл dhe sistemin tonл.
Partitл politike dhe strukturat e tjera tл organizimit politik, institucionet arsimore, bashkлsitл fetare, organizatat qytetare dhe mediat ta promovojnл tolerancлn dhe mosdiskriminimin nл mjediset e veta dhe ti respektojnл si parime tл cilat njerлzimit i garantojnл ardhmлri mл tл mirл, pлrballл paragjykimeve, urrejtjes, mosrespektimit, poshtлrimit dhe dhunлs.

Tл tregojmл se barazia лshtл vlera qenлsore nл shoqлrinл tonл.

Ftojmл pлr tolerancл ndлretnike!

Ftojmл pлr tolerancл dhe sanksionim tл vendosur tл diskriminimit nл bazл fetare, racore, hendikepi, statusi social, pлrkatлsie politike ose nл зfarлdo baze tjetлr.

Ftojmл pлr tolerancл dhe dhлnie fund diskriminimit nл bazл gjinore dhe tл orientimit seksual.

Menjлherл!

Tл зlirohemi nga frika.

!DASHURIA ЛSHTЛ DASHURI


Dear citizens, friends, Ladies and Gentlemen:
Macedonia is an intolerant society; discrimination takes place on different grounds, mainly based on ethnic origin, gender and sexual orientation, and is part of the everyday relations and day-to-day communication among people, moreover, it is also widespread in the institutions of the system.
Therefore, November 16, the International Day for Tolerance (UN Resolution 51/95) is one more opportunity to voice our concerns and act against discrimination of any type, and to stand up in defense of the human and civilization values, human rights and freedoms, guaranteed with the birth of every individual in this world.
We, the activists and representatives of the civil society sector in Macedonia, human and tolerant people, citizens of civilized and tolerant Macedonia, citizens of the world, observe November 16 with an appeal for tolerance, non-discrimination on basis of gender, ethnic or racial background, religion or belief, disability, age, and sexual orientation or any other ground.

On the International Day for Tolerance, we appeal:
To the Government: to adopt the Law on Prevention and Protection from Discrimination immediately and without any further delay. We remind the Government that this Law awaits its adoption and implementation for a long period and it is part of the obligations undertaken by our country before the international community, but first, before its citizens. The Progress Report for Macedonia published by the European Commission has clear provisions and a recommendation, highlighting that discrimination is still as a problem of our society and system.
Political parties and other structures of political organization, educational institutions, religious communities, civil society organizations and media to promote tolerance and anti-discrimination in their environments and to respect them as principles that guarantee better future to humanity against the prejudices, hatred, disrespect, humiliation and violence.

Let us show that equality is fundamental value of our society.

We appeal for interethnic tolerance!

We appeal for tolerance and decisive sanctioning of discrimination on basis of religion, race, disability, social status, political affiliation or any other ground.

We appeal for tolerance and putting an end to discrimination on the basis of gender and sexual orientation.

NOW!

Let us break free from fear.

!LOVE IS LOVE

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Lewis SolisBy:
Culture and SocietyIn:
Petition target:
Сите граѓани на Република Македонија

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets