Tecrite Son-Against The Isolation Based Prisons sign now

Basına ve Kamuoyuna;

Ruh Sağlığı Зalışanları: Tecrit Gerзeği Sьrьyor !

Adalet Bakanlığınca, F tipi cezaevlerinde kalmakta olan tutuklu ve hьkьmlьlerin birbirleri ile olan iletişim olanaklarını gцrece arttırması цngцrьlen genelgenin yayınlanmasının ve o gьn itibariyle tecrit karşıtı tansiyonun dьşmesinin ьzerinden yaklaşık dцrt ay geзti. Bu sьre zarfında tecrit tipi hapishanelerin hiз birinde sцz konusu genelge, hьkьmleri uyarınca tutarlı olarak uygulanmadı; genelge зoğu cezaevinin kapısından bile girmedi. Uygulanan cezaevlerinde ise, cezaevi yцnetimlerince, zaten pek kısıtlı dьzenlemeler цngцren hakkın gaspı iзin azami gayret ve yaratıcılık gцsterildi. Hukuki bir reformun uygulanması sırasında saylamakla bitmeyecek kadar hukuk ihlali işlendi. Bunlarla birlikte, dцrt aylık bu sьreзte, ayları bulan hьcre cezaları, sьngerli oda uygulamaları, revire ve gцrьşe зıkışlarda dayatılan ayakkabı aramaları, bir yılı bulan gцrьş yasakları, mektuplar dahil topyekьn iletişimden koparılma yaptırımları, kitap-yayın-mektup vs. gaspları, ikinci bir pet şişesinin, ьзьncь bir saз tokasının dahi yasak olduğu akıl almaz baskılar, infaz yakmalar, kaba işkenceler sьratını kesmeden uygulanarak tecriti tanımlayan kalıcı fenomenlere dцnьştь.

Genelgeye rağmen F tipleri halen bir korku filmi setini andırmaktadır. Duvarların ve tьm eşyaların tek renk, beyaz olduğu; tutuklu ve hьkьmlьnьn kendi sesine dahi yabancılaşmasını sağlayan bir ses yalıtımının sağlandığı; disiplin cezası alan kişilerin kapatıldığı ve yalnızlık patolojisi yaratmaya dцnьk karanlık hьcrelerin sıklıkla kullanıldığı; Adalet Bakanının varlığını kabul ettiği ve yasal bir uygulama olduğunu sцylediği, fiziki işkence amaзlı hazırlanmış tьmьyle sьngerle kaplı hьcrelerin yer aldığı bu cezaevleri, aзıkзası en alasından bir korku filminin sinematografik sahasına benzemektedir. Kamuoyunun yakıcı bir gьndemi olmaktan зıkmış gцrьnse de, ne yazık ki, tutuklu/hьkьmlьlerin birbirini gцrmeyecek şekilde inşa edildiği bu hьcrelerde, mahkumların birbirlerini gцrmelerini engellemek iзin, gцrьşe tek tek зıkarmak gibi ek цnlemlerin alındığı bu hapishaneler, yani bu katı tecrit koşulları ne yazık ki bir sinema kurmacası değil, pekala gerзektir. Bu gerзeklik, yayınlanan genelgeye karşın sьrmektedir.

Tecrit temelli infaz modelinde asıl tartışılması gereken tecrit etme zihniyetidir. Цyle ki, izolasyon ve psiko-sosyal yoksunluğa maruz bırakma eni sonu bir tekniktir. Dьnyada arı sosyal izolasyon pratikleri yaşandığı gibi, farklı farklı deneyimlerde, ıslah ihtiyaзlarına gцre, izolasyona eşlik eden bir dizi teknik ve yцntem зeşitli dьzeylerde kullanılmıştır. Tьrkiyede deneyimlediğimiz pratik ise, iptidai işkencenin, цzel ve programlı bir psikolojik baskılamanın, iktidarın politik ataklarının da sosyal izolasyonla birlikte yaşandığı, dahası hukuki ve resmi yapının da hukuk dışı uygulamaları ile aleni birer aktцr olarak kullanıldığı цzel bir цrnektir. Bu sebeple, ьlkemiz hapishanelerinde tecrit adıyla tarif ettiğimiz, bьsbьtьn bir rejimdir. Sosyal izolasyon ise bu rejimin temel taşlarındandır. Bu halde, ьlkemiz hapishanelerinde yaşanan tecrit, sosyal izolasyonun зok цtesinde bir şeydir. Bilhassa siyasi mahkumun yalnızlaşarak ideolojik bьtьnlьğьnden koparılması, devamla цz değerlerine ve inanзlarına sırt зevirmesi, kişisel цzelliklerini unutup kişiliğinin zayıflaması ve nihayet siyasal erke itaat etmesi, tecrit temelli modern infaz modellerinin tьmьnьn karakteristik amaзlarıdır. Tutuklu/hьkьmlьleri tedavi olması, ıslah edilmesi gereken hastalar olarak gцrme, bu sebeple temel insani hakları dahi iyi hale koşulama mantığından tьretilmiş tretman uygulaması da, tecrit modelinin bu karakteri ile цrtьşen psko-politik bir uygulamadır. Zaten tecrit etme zihniyeti, bu karakteristik amaзların başarısı uğruna, donanımlı ve planlı bir psiko-politik işkenceyi yaşama geзirme ihtiyacından ileri gelir. Ьlkemizde siyasi tutukluların ehlileştirilmesi mantığı ile hazırlanan tecrit rejimi, ihtiyaзlara gцre teknik zenginliğini arttırıp, sosyal izolasyonu gьзlendirmekte zorlanmamaktadır. Yakın zamanda Sicil ve Mьşahade Fişi adıyla ifşa olan envanter, (bkz. F Tipi Psikologluk, Radikal İki, 04.03.2007) F tiplerindeki psikolojik mьdahalelerin de boyutunu gцsterir niteliktedir. Tutuklu ve hьkьmlьlerin benlik algılarına, en цzel duygu ve tecrьbelerine ve tьm kişisel değerlerlerine hakim olmak ьzere donatılmış bu envanter, tecrit modeline can veren entelektьel işkencenin boyutlarını da gцz цnьne serer цzelliktedir. F tiplerinin hazırlanmasında bir disiplin olarak suз ortağı olan psikoloji, tecritin işler kılınmasında da kцşe başlarında rol almaktadır. Tecrit tipi hapishanelerde gцrev yapan psikologların bьyьk зoğunluğu, tecritin insan onuruna dцnьk olan tahribatında цnemli bir rol oynamaktadır. Etik teamьller ve mesleki ilkeler uyarınca mahkumların ruh sağlıklarını gцzetmesi beklenen cezaevi psikologlarının зok bьyьk bir bцlьmь, tecrit sisteminin selameti iзin mesai yapmaktadırlar. F tiplerinde gцrev yapan kimi psikologların, mahkum popьlasyonunu, cezaevi uygulamalarına direnmeyip uysal olanlar ile, ideolojik bьtьnlьğьne koruyup, tecrit programına direnз gцsterenler diye ayırması tьm psikologlar iзin utanз tablosu olmalıdır. Şu halde cezaevi psikologlarının цnemli bir kısmı, mahkumların kişiliklerini ve onları vareden kişisel değerleri tehdit altında bırakan politikaların uygulanmasında kilit noktalarda yer almaktadır. Mahkumların ruh sağlıklarını korumak adına nesnel olması gereken bu psikologlar, aзıkзa cezaevi idaresinin programlarından taraf olmakta, tecriti derinleştiren unsurlara dцnьşmektedirler.

21 Ocak 2007 tarihinde Adalet Bakanlığınca yayınlanan genelge, gerek genelgenin hukuki belirleyiciliği, gerekse mesleki цlзьtlerimiz uyarınca hapishaneler iзin цngцrdьğьmьz asgari yaşam koşulları gцzetildiğinde, belirleyici bir iзerik taşımamaktadır. Цyle ki, sorunun Adalet Bakanlığınca kabul edilerek ьzerine bir genelge yayınlamaya ihtiyaз duyulması, genelgenin зok ama зok sınırlı da olsa sonuзta bir reformu iзermesi ve reformların sьreceğine ilişkin olan sцzlь taahhьtler itibariyle, sцz konusu genelge yaygın olarak olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Ne var ki, genelge ile birlikte geldiğimiz son dцrt ay, bir insanlık suзu olan tecritin ince bir şekilde sьrmesinden başka bir deneyime sahne olmadı. Tecrit konusunda duyarlı olan, bu işkencenin karşısında зok цnemli itiraz değerleri yaratan, bu konuda bilimsel ve insani tavrı koymakta ciddi eşikler kuran kamuoyunun, her aзıdan sьren tecrit gerзeği karşısındaki suskunluğu da oldukзa dьşьndьrьcьdьr. Uzun yıllar tecirt sorununa sessiz kalma gibi bir vebalin altına giren kamuoyu, Behiз Aşзı ve beraberindeki diğer цlьm orucu eylemcilerinin yarattığı baskının da etkisiyle daha sonra bu suskunluğunu kırmış olsa da, geldiğimiz noktada kabullenme ve зaresizlik mahaline зekilmiş gцrьnmektedir. Oysa ki geldiğimiz nokta, kamuoyunu bu konuda daha tutarlı olmaya, sьrecin зok daha sıkı takipзisi olmaya itmektedir.

Tecritin bьtьnьyle kalkmış sayılacağı koşullar, elbette F tiplerinin lağvedildiği koşullar olacaktır. Mevcut bağlamda, tutuklu / hьkьmlьlerin insanlık değerlerini ve onurlarını gцzeten asgari şartların tesisi iзin ise şu koşullar sağlanmalıdır:

*Adalet Bakanlığınca 21 Ocak tarihinde yayınlanan, ne var ki, lojistik, kadro vb. yetersizlikler gerekзe gцsterilerek uygulanmayan genelgenin uygulanmasının цnьndeki bьrokratik engeller kaldırılmalıdır.

*Цlьm orucu, cezaevine dьzenlenen operasyonlar nedeniyle yaşanan travmalar ve tecrit uygulamasının sonucu olarak cezaevinde kalamayacak derecede psikolojik ve fiziksel rahatsızlık yaşayan kişiler tespit edilerek salıverilmeli ve tedavileri yapılmalıdır.

* Başta Sincan F Tipi Cezaevinde kalmakta olan mesane kanseri hastası Erol Zavar olmak ьzere kronik hastalığı olan ve cezaevinde tedavi koşulları bulunmayan mahkumlar tedavilerini gerзekleştirmek ьzere derhal serbest bırakılmalıdır.

*Revire, gцrьşe vb. зıkarken onur kırıcı bir uygulama olarak dayatılan elle arama ve ayakkabı aramalarına son verilmeli, mahkumların doktora psikolojik olarak rahat koşullarda зıkması sağlanmalıdır.

* Birden fazla olduğu gerekзesiyle hьcrelerdeki nesnelere el koyma uygulamasına son verilmeli, mahkumların psikolojik ihtiyaзlarının, kişisel gelişimlerinin ve yaratıcılıklarının цnьne engel olunmamalıdır.

*Zaten hьcrelerde kalmakta olan mahkumların disiplin cezalarına dayanarak зok daha ilkel ve цzel olarak tasarlanmış hьcrelere konulması mahkumların ruh sağlıklarına dцnьk зok ağır ve sert bir saldırıdır. Dцrt duvar arasına konularak zaten цzgьrlьğь elinden alınan bireylerin, ikinci, ьзьncь kez cezalandırılması anlamını taşıyan hьcre cezası, mektup ve gцrьş yasaklarına son verilmeli, mahkumların aileleri ve sevdikleriyle iletişiminin цnьndeki tьm engeller kaldırılmalıdır. Zira bu uygulamalar, mahkumun kendisinin ve зevresinin tekrar tekrar cezalandırılması anlamını taşımaktadır.

*Adalet Bakanı'nın varlığını kabul ettiği ve yasal bir uygulama olduğunu sцylediği, kaba dayak ve işkence iзin kullanılan tьmьyle sьngerle kaplı hьcreler ortadan kaldırılmalıdır.

*Cezaevi iзindeki sosyal iletişim, tretman ve disiplin cezası koşuluna bağlı olmaksızın sağlanmalı, aynı koridora bakan tьm hьcre kapıları sosyal iletişim ve psiko-sosyal ihtiyaзlar iзin gьn boyu aзık tutulmalıdır.

*Her tьrlь insani ve temel ihtiyacın "dilekзe "ile karşılanması zorluğuna son verilmelidir.

*Disiplin cezaları ve diğer cezalar nedeniyle infaz yakma uygulamasına son verilmesi ve geзmişe dцnьk alınan tьm disiplin cezaları ve infaz yakma cezalarının iptal edilmesi gerekmektedir.

Tecrit tipi cezaevlerinde yaşananlar mesleki bakış aзımız itibariyle halen aзık bir şekilde işkencedir. Bu gerзeği gцrmezden gelmek ve karşı durmamak en başta insani yaklaşımımızın, sonra da mesleki hassasiyetlerimizin tahammьl edebileceği bir şey değildir. Tecrit temelli infaz modelinden vazgeзilmeli, yukarıda sıraladığımız konularda en kısa zamanda gerekli dьzenlemeler gerзekleştirilmeli, uygulamalar iзin gьvence verilmelidir.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
50 / 100

Latest Signatures

 • 29 November 201550. Evrem T
  I support this petition
 • 17 November 201549. Kbra A
  I support this petition
 • 23 August 201548. Pnar Ilem
  I support this petition
 • 14 July 201547. Hande O
  I support this petition
 • 26 February 201546. Gamze
  Tecrite Son Meslek Psikiyatri Uzmanэ
 • 28 January 201545. Harika Y
  I support this petition
 • 14 January 201544. Glm Bradley
  I support this petition
 • 21 October 201443. Melek G
  I support this petition
 • 19 January 201442. Gney
  I support this petition
 • 07 November 201341. Oznur A
  I support this petition
 • 06 October 201340. Onur S
  I support this petition
 • 16 September 201339. M Sezaib
  I support this petition
 • 29 August 201338. Oktay S
  I support this petition
 • 03 March 201337. Damla
  I support this petition
 • 20 December 201236. Asli E
  I support this petition
 • 30 June 201235. Deniz Y
  I support this petition
 • 30 May 201234. Nurcan Y
  Tecrit iпїkencedir; iпїkence insanlпїk suпїudur! Meslek пїпїrenci
 • 12 March 201233. Huseyin K
  I support this petition
 • 12 June 201132. Gzide K
  I support this petition
 • 03 May 201131. Olga Sh
  I support this petition
 • 01 March 201130. Sedat I
  I support this petition
 • 18 January 201129. Neslihan R
  I support this petition
 • 06 January 201128. Zehra T
  I support this petition
 • 21 September 201027. Arzu G
  I support this petition
 • 30 July 201026. Zgr Dy
  В Meslek Psikolog
 • 28 June 201025. Mutlu D
  I support this petition
 • 27 February 201024. Murat P
  Tecrit icinde tecrit anlamina gelen F-tipi cezaevleri, bu halleriyle, Turkiye icin bir utanc tablosudur. Vicdan ve akil sahibi olan herkesin karsi cikmasi ve yetkilileri reform yonunde zorlamasi gerekir. Meslek Ist. Bilgi Univ., Yrd. Doc., Klinik Psikoloj

browse all the signatures

Information

Carmela CortezBy:
TelecommunicationsIn:
Petition target:
ruh sağlığı зalışanları

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets