Suyumu Bulandэrma sign now

SUYU BULANDIRMAYIN,
BEDELSЭZ SU HAKKI ЭSTЭYORUZ!
Kurtla kuzunun bilindik su hikayesi “Kim daha gьзlьyse hep odur haklэ” diye baюlar. Suyu bulandэran kurdun “sudan“ sebeplerle kuzuyu yemesiyle son bulur.
Bugьne kadar suyu bulandэran taraf olarak muamele gцren halktan su faturalarэnda kullanэm bedeli dэюэnda “Bakэm Bedeli” ve “Зevre Temizlik Vergisi” adэ altэnda baюka masraflar da alэnmaktadэr.
Hepsinin ьzerine musluрundan akan suyu iзemeyen halk, damacanalara юebeke suyundan yaklaюэk 100 katэ daha fazla para vererek ikinci bir su faturasэyla da karюэ karюэya kalmaktadэr. Oysa doрal yeraltэ ve yerьstь zenginliklerinden biri olan su kaynaklarэ tьm toplumun malэdэr. Herkesin yeterli miktarda ve iзilebilir suya ьcretsiz eriюim hakkэ olmalэdэr. Bu konuda haklэyэz ve gьзlь olmasэnэ da bileceрiz.
Evlerde ticari amaзla kullanэlmayan suyun belli bir miktarэ kent halkэna ьcretsiz ulaюtэrэlmalэdэr. Oysa gьnьmьzde dьnya цlзeрinde suya eriюimin
ticarileюmesi ve цzelleюtirilmesi gьndemdedir. Su kaynaklarэ Kapitalist tekeller tarafэndan milyarlarca dolarlэk bir rant kapэsэ olarak gцrьlmektedir ve bu konuda Tьrkiye’nin ev sahibi olduрu “Su Forumlarэ” bile dьzenlenmektedir. Su kaynaklarэ цzel giriюimcilere tamamiyle aзэlmaya зalэюэlmaktadэr. Oysa ki su, kamuya aittir. “Kamu yararэ” her zaman “kiюisel yarar”эn цnьnde olmalэdэr.
Eрitimin parasэz, sendikalaюmanэn her зalэюan iзin hak olduрu ifadelerini barэndэran Anayasada doрal kaynaklarэn da devletin hьkьm ve tasarrufu altэnda olduрu yer almaktadэr. Fakat uygulamada en ufak bir kamu yararэ gцzetilmemektedir. Hatta kamu yararэnэ iюletmeye зalэюan duyarlэ belediyelere ceza davalarэ aзэlarak, engel olunmaya зalэюэlmaktadэr.
Yargэnэn geзenlerde imza attэрэ bir karar, su kullanэmэnэn bedelsiz olabileceрini gцstermiюtir. 10 tona kadar olan su kullanэmэndan ьcret almadэрэ iзin “gцrevi kцtьye kullandэрэ” ve “kamuyu zarara uрrattэрэ” iddia edilen Dikili Belediye Baюkanэ Osman Nuri Цzgьven Dikili Asliye Ceza Mahkemesi’nde gцrьlen davadan beraat etmiюtir. Davayэ aзanlar ticari gцzle bakarak “Kamu”yu devlet organэ olarak gцrmьюlerdir. Halbuki kamu, bir ьlkedeki halkэn bьtьnьdьr.
Bedelsiz su kullanэmэ da halkэn yararэnadэr. Mahkeme de bu uygulamada belediyenin zarara uрramadэрэna karar vermiюtir. Bu kararla yerel yцnetimlerin kar amaзlэ юirketler deрil, hizmet ьreten цrgьtlь halk kurumlarэ olduрu bir kere daha gцrьlmьюtьr. Tьrkiye’deki tьm belediyeler iзin emsal niteliрi taюэyan bu kararla, vatandaюlar baрlэ bulunduklarэ belediyelere bir dilekзe ile baюvurarak 10 metrekьp suyu ьcretsiz talep edebilecekler. Baюta Эstanbul olmak ьzere
tьm Tьrkiye’de bu mьcadeleyi yьrьteceрiz.
- Su bizim yaюam kaynaрэmэzdэr, ticarileюtirilemez.
- Su yцnetiminde kamu yararэ esastэr.
- Эзilebilir ve yeterli miktarda suya ьcretsiz eriюim herkesin hakkэ olmalэdэr.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

May BentonBy:
WorkIn:
Petition target:
Эstanbul Bьyьkюehr Belediyesi

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets