Scrisoare catre PF Patriarh si Sf. Sinod sign now

Scrisoare catre PF Patriarh si Sf. Sinod

Prea Fericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romвne,
Sfinţiţilor Membri ai Sfвntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romвne

Prea Fericirea Voastră,
Оnalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,

Vă adresăm acest mesaj ştiind că episcopii sunt cei cărora le revine cu deosebire misiunea, dar şi incomensurabila răspundere de a veghea asupra liniştii оntru Adevăr a Bisericii. Un fapt trist pentru noi toţi, оn calitate de creştini ortodocşi s-a petrecut şi apelăm la păstorii noştri cu speranţa că, prin purtarea lor de grijă, răul deja făcut se va оndrepta şi că astfel de lucruri dureroase nu se vor mai оntвmpla.
Este ştiut faptul că оn biserica Sfвnta Ecaterina, paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti au slujit membri ai bisericii copte [1], biserică necalcedoniană, cu care nu ne aflăm оn comuniune.
Avem cunoştinţă de dialogul dintre Biserica ortodoxă şi Bisericile Vechi Orientale (necalcedoniene), dar şi de faptul că acest dialog nu a condus, cel puţin pвnă оn prezent, la dezicerea vechi-orientalilor de hristologia eretică pe care o mărturisesc, оn contradicţie cu оnvăţătura Sinodului de la Calcedon [2], despre cele două firi ale Mвntuitorului. La ora actuală există, se pare, un fel de falsă pudoare оntemeiată pe ideea unei bune оnţelegeri care eludează, оn fapt, responsabilitatea faţă de mвntuirea aproapelui şi care pe unii оi determină să ocolească termenul eretic. Acest termen nu este o insultă, ci un indicator al condiţiei celor abătuţi de la оnvăţătura de credinţă ortodoxă (condiţie оn care se găsesc, spre exemplu, şi bisericile necalcedoniene) şi оl vom utiliza ca atare pe mai departe.
Avem cunoştinţă şi de aceea că Bisericile Vechi-Orientale nu se consideră monofizite, ci miafizite, susţinвnd că cele două firi ale Mвntuitorului ar fi unite оntr-una, dar fără schimbare, fără amestecare, fără confuzie, prin aceste precizări deosebindu-se de monofizitismul clasic [3]. Această hristologie este, оnsă, de asemenea, eretică , la fel ca şi monofizitismul оn sens clasic. Aşadar, dat fiind că membrii bisericii copte nu sunt ortodocşi, ci se găsesc оntr-o condiţie eretică, faptul care ne preocupă este acela că оntr-o biserică ortodoxă au slujit ereticii.
Or, оn conformitate cu canoanele Bisericii ortodoxe, aceştia nu pot intra, măcar, precum credincioşii, оn bisericile ortodoxe [4] şi cu atвt mai puţin pot fi primiţi să slujească. Оn cazul оn care, totuşi, ereticii ajung оntr-un locaş de cult ortodox şi slujesc acolo, aceasta constituie profanare a locaşului ortodox şi оn acesta nu se mai poate intra şi sluji de către ortodocşi decвt după оndeplinirea prescripţiilor canonice adecvate situaţiei [5].
Apelăm, aşadar, prin prezenta, la păstorii noştri cu rugămintea de a se lua măsurile adecvate situaţiei date, anume urmarea rвnduielii pentru curăţirea locaşului profanat, оn cazul bisericii Sfвnta Ecaterina şi prevenirea, pe viitor, a unor astfel de situaţii, eventual prin ajutorarea comunităţii copte оn sensul atribuirii acesteia a unui spaţiu adecvat оn care să-şi poată desfăşura viaţa liturgică proprie, spaţiu care să nu fi fost, оnsă, afierosit ca lăcaş de cult ortodox.
Susţinem această expunere, poziţia şi solicitările noastre cu argumentele din notele care urmează mesajului propriu-zis. Elementele teologice care apar оn acestea sunt, fără оndoială, familiare sfinţiţilor slujitori, dar, avвnd оn vedere caracterul public al prezentului mesaj, au fost redate spre lămurirea eventualilor cititori care nu le cunosc, spre a arăta că demersul nostru se оntemeiază nu pe sentimente sau sentimentalisme, nici pe judecata egoistă a unor persoane, ci pe Tradiţia aşezată de Unul şi Acelaşi Duh Sfвnt Care ne-a lăsat Scripturile.
Nutrind convingerea că apelul nostru nu va rămвne fără un răspuns, ca din partea unor slujitori iubitori de Dumnezeu cărora ne-am adresat, оncheiem cu urările noastre de viaţă lungă, оntru Adevăr, spre dreaptă şi оnţeleaptă cвrmuire a Bisericii.

Semnează:

Oana Iftime, bioetician, autor de lucrări оn domeniul dialogului ştiinţă- teologie
Alexandru Iftime, biolog, autor de lucrări оn domeniul dialogului ştiinţă- teologie

PS: Cei care vor sa sustina acest apel o pot face la rubrica de comentarii.


Note:

[1] Un articol relevant se găseşte la adresa: http://www.gardianul.ro/2005/01/08/religie-c22/joi_noaptea_crestinii_arabi_din_romania_au_sarbatorit_craciunul-s53704.html
[2] "Urmвnd aşadar Sfinţilor Părinţi, noi оnvăţăm оntr-un glas că mărturisim pe Unul şi acelaşi Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, Оnsuşi desăvвrşit оntru dumnezeire cвt şi оntru omenitate, Оnsuşi Dumnezeu adevărat şi om adevărat din suflet raţional şi din trup, de-o-fiinţă cu Tatăl după dumnezeire şi de-o-fiinţă cu noi după omenitate, оntru toate asemenea nouă afară de păcat, născut din Tatăl mai оnainte de veci după dumnezeire şi, la plinirea vremii, Acelaşi născut pentru noi şi pentru a noastră mвntuire din Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, după omenitate, Unul şi Acelaşi Hristos, Fiul, Domnul, Unul Născut, cunoscвndu-se оn două firi, fără amestecare, fără schimbare, fără оmpărţire, fără despărţire, deosebirea firilor nefiind nicidecum stricată din pricina unimii, ci mai degrabă păstrвndu-se оnsuşirile fiecărei firi оntr-o singură persoană şi оntr-un singur ipostas, nu оmpărţindu-se sau despărţindu-se оn două feţe, ci Unul şi Acelaşi Fiu, Unul Născut, Dumnezeu Cuvвntul, Domnul Iisus Hristos, precum [au vestit] de la оnceput proorocii, precum El оnsuşi ne-a оnvăţat despre Sine şi precum ne-a predanisit nouă Crezul Părinţilor." (Hotărвrea Sinodului al Patrulea Ecumenic, de la Calcedon, "Hotărвrile Sfintelor Sinoade Ecumenice", Ed. Sfвntul Nectarie, Bucureşti, 2003, pag. 20, оn ediţia electronică disponibilă la http://www.scribd.com/doc/32637/Hotararile-Sfintelor-Sinoade-ecumenice). Menţionăm că, faţă de doctrina expusă de către patriarhul Shenouda au o deosebită relevanţă şi Hotărвrile Sinodului al V-lea Ecumenic, Despre unirea firilor оn Hristos, Оmpotriva defăimătorilor оnvăţăturii Sfвntului Chiril. Totodată, dat fiind că patriarhul Shenouda susţine şi o poziţie monotelită, devin relevante hotărвrile Sinodului al Şaselea Ecumenic, Despre cele două lucrări ale lui Hristos, Оmpotriva monoteliţilor.
[3] Patriarhul copt Shenouda afirmă: The Lord Jesus Christ is God Himself, the Incarnate Logos. Who took to Himself a perfect manhood. His Divine nature is one with his human nature yet without mingling, confusion or alteration; a complete Hypostatic Union. Words are inadequate to describe this union. (Shenouda III, The Nature of Christ). Domnul Iisus Hristos este Оnsuşi Dumnezeu, Cuvвntul Оntrupat. Care a luat o deplină omenitate. Firea Sa Divină este una cu firea sa omenească, оnsă fără de amestecare, fără a se confunda şi fără schimbare; o completă unire Ipostatică. Nu există cuvinte adecvate pentru a descrie această unire. (Shenouda al III-lea, The Nature of Christ ).. Admiţвnd că această poziţie poate induce оn eroare pe unii ortodocşi, care ar putea crede că recunosc, aici, perspectiva calcedoniană, cităm pe mai departe din scrierile patriarhului copt Shenouda, pentru a vedea care este, de fapt, hristologia bisericii sale: The Divine nature (God the Word) was united with the human nature which He took of the Virgin Mary by the action of the Holy Spirit. The Holy Spirit purified and sanctified the Virgin's womb so that the Child to whom she gave birth would inherit nothing of the original sin; the flesh formed of her blood was united with the Only-Begotten Son. This unity took place from the first moment of the Holy Pregnancy in the Virgin's womb. As a result of the unity of both natures-the Divine and the human-inside the Virgin's womb, one nature was formed out of both: "The One Nature of God the Incarnate Logos"as St. Cyril called it. Natura Divină (Dumnezeu Cuvвntul) s-a unit cu cea omenească, pe care a luat-o din Fecioara Maria, cu lucrarea Duhului Sfвnt. Duhul Sfвnt a curăţit şi sfinţit pвntecele Fecioarei, astfel оncвt Pruncul căruia i-a dat naştere să nu moştenească nimic din păcatul originar; carnea formată din sвngele ei [al Fecioarei, n. trad.] a fost unită cu Fiul Cel Unul Născut. Această unitate s-a realizat оncă din primul moment al purtării оn pвntece de către Fecioară a Sarcinii Sfinte. Ca rezultat al acestei uniri a ambelor firi- cea Divină şi cea umană- оn pвntecele Fecioarei, s-a format din cele două [firi] o fire: Firea lui Dumnezeu Cuvвntul Оntrupat cum a numit-o Sfвntul Chiril. (Shenouda III, The Nature of Christ)..
Miafiziţii se revendică, оn eroare, de la Sf. Chiril al Alexandriei, a cărui expresie "mia physis tou Theou Logou sesarkomenee" o interpetează оn sens eretic, apărвnd o hristologie necalcedoniană. Оmpotriva poziţiei copte vom invoca, aici, un singur argument, mai mult decвt relevant, оnsă, al Sfвntului Maxim Mărturisitorul. Acesta arată, simplu şi concis, că acceptarea unei firi a Mвntuitorului, fie aceasta rezultatul fuziunii, al absorbirii firii omeneşti de către cea divină, conform poziţiei monofizite clasice, fie al unirii fără de amestecare, schimbare sau confuzie, aşa cum susţin miafiziţii, neagă deofiinţarea: "E vădit apoi tuturor că dacă Hristos e o fire unică, nu e nici de o fiinţă cu Dumnezeu Tatăl, nici cu oamenii. Iar dacă după ei Hristos e după fire străin cu totul de toate cele ce sunt, оi vom оndemna şi pe aceşti noi dogmatişti să spună ce este după fire Hristos оn care cred şi pentru care motiv Оl slăvesc pe El, Care e hulit de ei ca nefiind nimic după presupunerile cuvintelor lor" (Sf. Maxim Mărturisitorul, Scrieri şi epistole hristologice şi duhovniceşi, оn colecţia PSB, vol. 81, trad. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, Bucureşti, 1990, p. 105-106) . Or, negarea deofiinţării face inutile Оntruparea, Răstignirea şi Оnvierea, numai Cel Care este Dumnezeu şi om deplin putвnd restaura firea omenească.
De asemenea, patriarhul Shenouda expune şi o pozi&ai sus nu presupun, nicidecum, ca ortodocsii le pot permite ereticilor sa slujeasca in biserica ortodoxa, in nadejdea ca dupa aceea vor face rugaciunea pentru biserica profanata si cu aceasta lucrurile revin la normal. Canoanele 45 si 46 Apostolice prevad caterisirea clericilor care consimt la slujirea eretica si/sau o considera slujire adevarata: Episcopul sau prezbiterul sau diaconul, daca numai s-a rugat impreuna cu ereticii, sa se afuriseasca; iar daca le-a permis acestora sa savarseasca ceva ca si clerici, sa se cateriseasca. (Ap 45); Poruncim sa se cateriseasca episcopul sau prezbiterul care a primit botezul ori jertfa ereticilor. Caci ce fel de impartasire are Hristos cu veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul? (II Cor. 6, 15). (Ap. 46). Оn nici un caz nu se poate da acord, respectiv binecuvвntare pentru slujirea de către eretici оn biserică ortodoxă- nu se poate binecuvвnta păcatul, şi cu atţt mai puţin cel оmpotriva Duhului Sfвnt, cum este "slujirea" de acest fel.
Dupa cum se cunoaste, Sf Vasile s-a rugat impreuna cu poporul si usile bisericii nu s-au deschis pentru arieni, ci numai pentru ortodocsi. Sf Ioan Hrisostomul nu a ingaduit sa se dea arienilor biserica, raspunzandu-i generalului arian Gaina, care ceruse aceasta favoare in numele serviciilor aduse de el Imperiului ca si-a luat, deja, rasplata lumeasca, anume onorurile si averile cuvenite, si sa nu cuteze sa ceara daruri dumnezeiesti pentru slujire lumeasca (Viaţa Sf Ioan Gură de Aur, Ed. Bizantina, 2007). Cand s-a aflat Bizantul sub latini, rasaritenii nu liturghiseau, acolo, unde mai-nainte ar fi liturghisit apusean, de nu ar fi facut mai-nainte apa sfanta, spre curatire." (vezi notele de subsol de la Pidalion, editia 2004, pag. 88).

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
150 / 1000

Latest Signatures

 • 26 December 2015150. Alevizache A
  I support this petition
 • 18 December 2015149. Avram Tiberium
  sunt de acord cu scrisoarea
 • 14 November 2015148. Dobre C
  Dumnezeu sa ne lumineze pe toti !
 • 03 November 2015147. Paul G
  Doamne, ajuta!
 • 25 October 2015146. Grecu A
  Mi se pare o tradare,nu stiu ce se urmareste?Lasati religia in scoala.
 • 21 October 2015145. Catalin P
  I support this petition
 • 06 October 2015144. Alevizache D
  I support this petition
 • 22 June 2015143. Ciprian P
  Doamne ajuta si ne lumineaza intru Adevar
 • 17 May 2015142. Craciun I
  I support this petition
 • 16 May 2015141. Anca Downs
  I support this petition
 • 10 May 2015140. Claudia Guerra
  I support this petition
 • 24 April 2015139. Doina B
  Sunt de acord cu articolul .Trebuie cu orice pret sa ne aparam ortodaxia adevarata dupa vechile canoane ortodoxe.Trebuie sa ne aparam credinta si neamul. DOAMNE AJUTA
 • 21 April 2015138. Rafael U
  De acord. Doamne ajuta!
 • 16 April 2015137. Simona F
  I support this petition
 • 26 December 2014136. Rusu A
  I support this petition
 • 15 December 2014135. Florina S
  Nu sunt de acord cu slujirea cu necalcedonienii, conform Sfintelor Canoane ale Bisericii Ortodoxe!
 • 03 December 2014134. Iuga S
  I support this petition
 • 14 October 2014133. Raluca T
  Cred ca e momentul sa strangem randurile, sa fim tari, sa aparam ceea ce iubim...
 • 30 September 2014132. Girba Mariani
  I support this petition
 • 15 September 2014131. Trisi A
  I support this petition
 • 24 August 2014130. Pop D
  "Оn materie de credinţă, nu e loc pentru оngăduinţă nici pogorăminte" (Sf. Marcu al Efesului). Sa fim uniti in Adevar.
 • 14 August 2014129. Constantinescu L
  I support this petition
 • 14 August 2014128. Alexandra Chase
  I support this petition
 • 29 July 2014127. Rosca L
  Faceti ceva pentru a opri aceasta!
 • 07 July 2014126. Constantin Cristianm
  I support this petition
 • 13 May 2014125. Aronet S
  I support this petition
 • 04 May 2014124. Andritoiu M
  Afara cu erezia din Biserica!

browse all the signatures

Information

Enrique MclaughlinBy:
LGTBIn:
Petition target:
Prea Fericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romвne,

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets