Poparcie dla Grzegorza Gaudena sign now

Ja, nizej podpisany/a w pelni identyfikuje sie z cytowanym ponizej stanowiskiem Grzegorza Gaudena i popieram decyzje przedrukowania dunskich karykatur Mahometa w polskiej prasie.

OSWIADCZENIE GRZEGORZA GAUDENA

Konflikt dotyczcy karykatur Mahometa zaszedі tak daleko, їe chyba kaїda redakcja w wiecie zachodnim stanкіa przed dylematem: publikowaж czy nie.
Decyzja duсskiego dziennika, ktуry to pierwszy uczyniі, nie uwzglкdniaіa wraїliwoci wielu ludzi; zdecydowano siк na їart z tego, co dla nich wiкte. Media europejskie s pluralistyczne. Niektуre z nich prowokuj, obraїaj, nie przejmuj siк przekonaniami, wiar, inne staj zdecydowanie w obronie wartoci, religii i Boga. Dzieje siк tak, bo dla Europy, dla cywilizacji zachodniej wolnoж sіowa jest wartoci fundamentaln. Ci, ktуrzy czuj siк dotkniкci, uwaїaj, їe jest naduїywana, mog dochodziж swoich racji takїe w sdzie. I jest to jedyna akceptowana w wiecie demokracji droga.
W tym przypadku obraїeni poczuli siк muzuіmanie na caіym wiecie. Nie moїna tego ignorowaж, trzeba o tym pamiкtaж w przyszіoci. Wyznawcy islamu siкgnкli jednak po metody, ktуre s obce naszej cywilizacji. Po publikacji prywatnego dziennika w maіym kraju europejskim paсstwa islamskie odwoіuj swoich ambasadorуw i domagaj siк przeprosin od politykуw. W wolnoж mediуw w Europie usiіuj ingerowaж politycy paсstw islamskich. Publicznie palone s flagi Danii, a terroryci groї zamachami i porywaniem obywateli krajуw, w ktуrych wolne i niezaleїne od paсstwa dzienniki w imiк solidarnoci opublikowaіy karykatury. Wolna prasa i wolne paсstwa nie mog ulec temu szantaїowi.

Doszіo do najpowaїniejszego w ostatnim czasie zderzenia miкdzy dwiema wielkimi kulturami. Spуr dotyczy fundamentalnych dla nas wartoci. Prawa do wolnoci, w tym swobody wypowiedzi. Zdecydowalimy siк przedrukowaж te karykatury, bo caіkowicie odrzucamy metody, do ktуrych odwoіali siк islamscy przeciwnicy publikacji. Wolnoci wypowiedzi trzeba broniж. Takїe wtedy, kiedy nie zgadzamy siк z ich treci.


http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060204/swiat/swiat_a_8.html



---


* zamiast nazwiska mozesz podac swoj nick oraz forum na ktorym najczesciej bywasz, o ile fora te posiadaja system rejestracji uzytkownikow.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Dina WilliamsonBy:
People and OrganizationsIn:
Petition target:
Redakcja 'Rzeczpospolitej'

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets