Platforma 19 / Platform 19 sign now

KOALICIJA ZA PRAVO NA IVOT U ZAJEDNICI:PLATFORMA 19 / COALITION ON THE RIGHT TO COMMUNITY LIVING:PLATFORM 19


U nastojanju da se prava osoba s invaliditetom u RH zatite u skladu s najviim demokratskim standardima i naиelima koje je naa zemlja usvojila, te uvaavajuжi sljedeжe иinjenice:

- da je socijalna pravda jedna od temeljnih vrednota ustavnog poretka u RH, da se Ustavom jamиi ravnopravnost svih graрana/ki, kao i njihova jednakost pred zakonom;
- da je Ustavom zajamиena sloboda kretanja, kao i sloboda odabira mjesta i naиina ivota za sve hrvatske graрane/ke;
- da je RH bila jedna od prvih drava u svijetu koja je usvojila i ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (2007.);
- da je RH u procesu pristupanja EU potpisala Zajedniиki memorandum o socijalnom ukljuиivanju izmeрu RH i EU (2007.);
- da su osobe s invaliditetom podlone socijalnom iskljuиivanju daleko иeжe od ostalih graрana/ki, te da su meрu osobama s invaliditetom osobe s intelektualnim tekoжama i psihiиkim smetnjama najиeжe podlone i institucionalizaciji to predstavlja njihovo fiziиko uklanjanje iz zajednice;

mi, иlanice ove Koalicije, zahtijevamo da se pristupi punoj implementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i da se omoguжi ravnopravno ukljuиivanje osoba s invaliditetom u drutvo.

Marginalizacija i iskljuиivanje posebno dolazi do izraaja u brojnim institucijama za stacionarni smjetaj i nedostatku slubi podrke koje bi osobama s invaliditetom omoguжile ravnopravan ivot u zajednici. Ogromna veжina osoba s invaliditetom nema adekvatnu materijalnu i drugu podrku za neovisan ivot u zajednici, a skoro 8000 ljudi ivi u institucijama, segregirani od drutva i zajednice.

Obraжamo se svima koji donose politiиke odluke o ivotu osoba s invaliditetom sa zahtjevom da se investiranjem u razvoj podrke u zajednici zaustavi praksa institucionalizacije. Ljudska prava svih osoba s invaliditetom moraju se potovati, kao to se mora osigurati njihov status ravnopravnih graрana.

Stoga, ova Koalicija, posebno zahtijeva punu provedbu Иlanka 19. Neovisno ivljenje i ukljuиenost u zajednicu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, kako glasi:
Zakonom osigurati praktiиnu i djelotvornu moguжnost da osobe s invaliditetom:
1. odaberu svoje mjesto boravka, gdje i s kim жe ivjeti, na ravnopravnoj osnovi s drugima, te da nisu obvezne ivjeti bilo kojim nametnutim naиinom ivota,
2. dobiju pristup irokom rasponu usluga koje жe im omoguжiti ivot i ukljuиenost u zajednicu te sprijeиiti njihovu izolaciju ili segregaciju iz zajednice
3. dobiju pristup i moguжnost zadovoljavanja vlastitih potreba kroz usluge, objekte i prostore namijenjene opжoj populaciji.

Ispunjavanje ovih zahtjeva, odnosno puna provedba иlanka 19. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, jedini je naиin za postizanje stvarne ravnopravnosti osoba s invaliditetom u drutvu.

/

The Coalition strives to ensure protection of the rights of people with disabilities in Croatia in accordance with democratic standards and with the principles adopted by our country, states:

- that social justice is a fundamental principle of the Croatian constitutional system and that equal rights as well as the equality before the law are guaranteed by the Constitution to every Croatian citizen;
- that freedom of movement and freedom to choose a place to live and a way of life is guaranteed by the Constitution;
- that Croatia was one of the first countries in the world to sign and ratify the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol (2007.);
- that Croatia signed a Joint Memorandum on Social Inclusion of the Republic of Croatia in the process of accession to the EU (2007) that specifically sets out deinstitutionalization as a goal;
- that people with disabilities face social exclusion more often then other citizens, and among people with disabilities those with intellectual and/or psycho-social disabilities are most often institutionalized and removed from the community;

Platform 19 urges the full implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities to enable the equal inclusion of people with disabilities in society.

People with disabilities are marginalized and socially excluded in residential institutions, and this exclusion is worsened by the lack of community-based support services that would allow them to live in the community on an equal basis with others.

The vast majority of people with disabilities in Croatia have no appropriate financial or other support to live in the community, and almost 8,000 people live in institutions, segregated from society.

Platform 19 urges all political decision makers who impact the lives of people with disabilities to put an end to institutionalization by investing in the development of community-based alternatives. The human rights of all people with disabilities must be respected, and their equal status as citizens ensured.

Platform 19 emphasizes the need to fully implement Article 19 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities Living independently and being included in the community.

People with disabilities must have practical opportunities to:

1. choose their place of residence and where and with whom they will live on an equal basis with others, and not to be obliged to live in a particular living arrangement;
2. gain access to a wide range of services that will enable them a life and involvement in the community and prevent their isolation or segregation from the community;
3. gain access and ability to meet their own needs through services and facilities available to the general population.

Full implementation of Article 19 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities is the only way to achieve real equality of people with disabilities in society.


Иlanice Koalicije za ivot u zajednici su / Members of the Coalition Platform 19:
1. Udruga za samozastupanje / Association for Self Advocacy/
2. Udruga za promicanje inkluzije / Association for Promoting Inclusion/
3. Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir / Croatian Association of Deafblind Persons (Dodir)/
4. Hrvatski savez slijepih / Croatian Association of the Blind
5. Centar za ljudska prava / Human Rights Center
6. Sjaj - Udruga za drutvenu afirmaciju osoba s duevnim smetnjama / The Shine - Association for Social Affirmation of People with Mental Disabilities
7. Udruga za promicanje istih moguжnosti (UPIM) / Association for Promotion of Equal Opportunities
8. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ''Put u ivot'' PU / PU Association of parents of children with special needs

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
850 / 100

Latest Signatures

 • 12 December 2015850. Marian F
  I support this petition
 • 05 December 2015849. Zvonimir Gilmore
  I support this petition
 • 30 November 2015848. Vesna Tadicj
  I support this petition
 • 30 November 2015847. Sanja G
  I support this petition
 • 28 November 2015846. Marina D
  I support this petition
 • 21 November 2015845. Jfemxetnk Mitchell
  I support this petition
 • 20 November 2015844. Snjeana A
  I support this petition
 • 18 November 2015843. Maja B
  I support this petition
 • 15 November 2015842. Ena Huynh
  I support this petition
 • 11 November 2015841. Djurdja K
  I support this petition
 • 02 November 2015840. Iva H
  I support this petition
 • 02 November 2015839. Marko B
  I support this petition
 • 29 October 2015838. Borka T
  I support this petition
 • 27 October 2015837. Sanja T
  I support this petition
 • 27 October 2015836. Mervan M
  I support this petition
 • 27 October 2015835. Zeljka B
  I support this petition
 • 25 October 2015834. Jelena
  I support this petition
 • 22 October 2015833. Margot Best
  I support this petition
 • 22 October 2015832. Irena D
  I support this petition
 • 22 October 2015831. Ina G
  I support this petition
 • 16 October 2015830. Lana O
  I support this petition
 • 15 October 2015829. Monika N
  I support this petition
 • 15 October 2015828. Zdenka Mcdaniel
  I support this petition
 • 05 October 2015827. Urica M
  I support this petition
 • 26 September 2015826. Vijoleta Hermank
  I support this petition
 • 24 September 2015825. Ivana D
  I support this petition
 • 18 September 2015824. Vladimir N
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Oscar AlexanderBy:
Culture and SocietyIn:
Petition target:
Donositelji odluka na lokalnoj i nacionalnoj razini/Local and National decision makers

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets