Petycja do Sejmu RP w sprawie odwoіania szefa MON Radosіawa Sikorskiego sign now

My, niїej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zwracamy siк do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o usuniкcie z urzкdu w drodze wotum nieufnoci ministra obrony narodowej Pana Radosіawa Sikorskiego. Uwaїamy, їe Pan Sikorski jest osob niekompetentn i nie posiadajc kwalifikacji do zajmowania tego stanowiska, na ktуrym wymagane jest sprawowanie cywilnej, rzdowej kontroli nad polskimi siіami zbrojnymi. Nasze argumenty s nastкpujce:

1) Fakt, їe Pan Minister Sikorski nie zna realiуw wojskowych

Pan Minister Sikorski nigdy nie sіuїyі w Wojsku Polskim. Po osigniкciu w 1981 roku wieku przedpoborowego (18 lat) wyemigrowaі do Wielkiej Brytanii i wrуciі stamtd dopiero w 1989 roku w wieku 25 lat. Nie odbyі sіuїby wojskowej, nie zna wiкc wojska, wojskowoci i realiуw wojskowych. A jest to podstawowa, choж nie jedyna, kwalifikacja potrzebna do wіaciwego kierowania Wojskiem Polskim, ktуre jest teraz zaangaїowane nie tylko w strzeїenie polskich granic, ale takїe w miкdzynarodowe operacje w Iraku i Afganistanie. Choж taka jest prawda o Panu Ministrze Sikorskim, to jednak wymaga on od mіodych ludzi, aby sіuїyli w wojsku, utrzymuje on pobуr (i wyranie powiedziaі, їe go nie zniesie), wymagajc od innych obowizku, ktуrego sam nie speіniі. O jego zupeіnym braku znajomoci realiуw wojskowych i prawdziwych priorytetуw wojska wiadczy teї fakt, їe waїniejsz spraw, bardziej nie cierpic zwіoki, jest dla niego powoіanie wojskowego korpusu wychowania patriotycznego (ktуry jego zdaniem powinien powstaж juї w 2007 roku) niї zaopatrywanie Wojska Polskiego w sprzкt lepszej jakoci niї ta reprezentowana przez obecnie uїywany sprzкt sowiecki.

2) Pan Minister hamuje proces profesjonalizacji WP

Pan Minister Sikorski niejednokrotnie mуwiі publicznie (co odnotowywaіa prasa), їe jest zwolennikiem powszechnego poboru i їe nie ma zamiaru go znosiж. Za jego kierownictwa MON zaczі - i nadal kontynuuje - prace nad nowelizacj ustawy o powszechnym poborze, ktуra miaіaby znieж odroczenia ze wzglкdu na naukк i utrzymywanie rodziny. Pomijajc fakt, їe taka ustawa byіaby krzywdzca dla mіodych ludzi, zmuszajc np. jedynych їywicieli rodzin do sіuїby w wojsku, musimy podkreliж, їe zatrzymanie profesjonalizacji Wojska Polskiego oznacza zniwelowanie pracy poprzednich ekip rzdzcych nad tym procesem oraz osіabia Wojsko Polskie, jako iї їoіnierze poborowi nie mog liczyж na zwyciкstwo nad dobrze wyszkolonym wojskiem zawodowym, nawet mniej licznym. Chcemy teї podkreliж, їe wiкkszoж naszych sojusznikуw z NATO juї sprofesjonalizowaіa (USA, Wielka Brytania, Kanada, Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Wіochy, Hiszpania, Portugalia, Czechy, Wкgry) lub planuje profesjonalizacjк swoich siі zbrojnych w cigu najbliїszych 3 lat (Sіowacja i otwa). Nasi sojusznicy w wiкkszoci wiкc dysponuj wojskami zawodowymi, dobrze wyszkolonymi. My za, Polacy, takiej armii nie mamy. A przecieї czіonkostwo w NATO nie jest tylko gwarancj obrony Polski przez innych czіonkуw NATO w przypadku agresji na Polskк, ale rуwnieї oznacza wiele zobowizaс. Choж do profesjonalizacji wojska nie jestemy formalnie zobowizani, to jednak wymagane jest od nas, aby nasze wojsko byіo jak najlepiej wyszkolone, i wymaganie to nie jest stawiane nam bez powodu, albowiem NATO nie jest juї tylko sojuszem majcym na celu obronк Europy, ale rуwnieї wysyіajcym swe siіy poza ten kontynent tam, gdzie jest konieczne, aby Sojusz Pуіnocnoatlantycki prowadziі operacje wojskowe. My, niїej podpisani obywatele RP, jestemy zdania, їe nic nie moїe zastpiж profesjonalnej armii, i їe armia zawodowa, jako lepiej wyszkolona, lepiej broniіaby Rzeczypospolitej Polskiej niї armia zіoїona z poborowych.

3) Niewіaciwe kierowanie siіami polskimi w Iraku

Bікdem, jaki popeіniі Pan Minister Sikorski, jak rуwnieї jego poprzednicy, byіo niewіaciwe kierowanie udziaіem wojsk polskich w misji w Iraku, polegajce na niezapewnieniu im pojazdуw o wystarczajcym opancerzeniu. Wiкkszoж bowiem z 17 їoіnierzy polskich, ktуrzy zginкli w Iraku, zginкіo bd od ostrzaіu ich sіabo opancerzonych pojazdуw typu "Honker", bd od wybuchуw min-puіapek, czкsto ostatnio uїywanych przez irack al-Kaidк. Przed obydwoma tymi problemami mogіoby uchroniж polskich їoіnierzy wysіanie do Iraku czoіgуw, ktуre s pojazdami o wystarczajcym opancerzeniu, aby wytrzymaж ostrzaі terrorystуw i wiele typуw min-puіapek. Nasi sojusznicy, Amerykanie i Brytyjczycy, uїywaj w Iraku czoіgуw. Oczywicie przerzucenie do Iraku czoіgуw wymagaіoby odpowiednich samolotуw transportowych, ktуrych Polska nie posiada, jednak moїna wynegocjowaж uїytkowanie samolotуw w tym celu od naszych sojusznikуw, jeїeli za tego Pan Minister Sikorski nie mуgіby wynegocjowaж tego od naszych sojusznikуw, to nie jest to wiadectwem zіej woli naszych sprzymierzeсcуw, ktуrzy przecieї tak jak my chcieliby ustabilizowania sytuacji w Iraku, ale braku umiejкtnoci dyplomatycznych Pana Ministra Sikorskiego.

My, niїej podpisani obywatele polscy, uwaїamy, їe powyїsze powody s wystarczajce do odwoіania Pana Ministra Sikorskiego z peіnionego stanowiska. W zwizku z tym apelujemy do Posіуw na Sejm RP, reprezentujcych nas w parlamencie, o przeprowadzenie gіosowania w sprawie wotum nieufnoci wobec Pana Ministra i udzielenie mu takiego wotum nieufnoci.

Z powaїaniem
Niїej podpisani

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Michelle NortonBy:
International PolicyIn:
Petition target:
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets