Petitie Pentru Adevar si Solidatitate, Jan.2008 sign now


APEL PENTRU ADEVГR si SOLIDARITATE, JANUARIE 22, 2008

C г t r e:

D-l Traian Bгsescu - Preєedintele Romвniei, D-l Cгlin Popescu Tгriceanu Prim Ministru, D-l Nicolae Vгcгroiu Preєedintele Senatului, D-l Bogdan Olteanu Preєedintele Camerei Deputaюilor, D-na Laura Codruюa Kovesi Procuror General.

Spre informare: D-lui Jose Manuel Durao Barroso - preєedintele Comisiei Europene, D-lui Hans-Gert Poettering - preєedintele Parlamentului European, D-lui Franco Frattini vicepreєedintele Comisiei Europene, comisar pentru Justiюie, D-lui Jaap de Hoop Scheffer - secretar general al NATO, D-lui Nicholas Taubman - ambasadorul Statelor Unite ale Americii оn Romвnia.

Romвnia de astгzi este profund imoralг tocmai pentru cг este clгditг pe fratricidul nepedepsit reprezentat de cele peste 1100 de crime comise оn timpul revoluюiei anticomuniste. De 18 ani pгcгtuim оn neadevгr єi injustiюie. Romвnia nu va putea clгdi nimic bun pe crime, minciuni єi nedrepAPEL PENTRU ADEVГR si SOLIDARITATE, JANUARIE 22, 2008

C г t r e:
tгюi. Incredibilul masacru nu a fost judecat pвnг acum pentru cг justiюia єi alte instituюii ale statului au fost aservite sau corupte de autorii celor peste 1100 de crime. Nu ne vom elibera de marea corupюie, nu vom reforma clasa politicг єi justiюia decвt dupг ce vom cunoaєte adevгrul despre fratricidul din decembrie 1989 єi cel din iunie 1990 comis оmpotriva societгюii civile, a partidelor istorice єi a presei independente. Orice efort e оn zadar dacг nu оncepem cu оnceputul: cunoaєterea acestui adevгr care e unica єansг a Romвniei. Prin tгcerea ei, o mare parte din clasa politicг de astгzi se face vinovatг de complicitate moralг cu vinovaюii masacrului comis pentru a deturna caracterul anticomunist al revoluюiei оncepute acum 18 ani. Acum, cвnd Romвnia este membrг a NATO єi UE, aceastг revoluюie trebuie terminatг, se cuvine sг devinг o de catifea.
Ne manifestгm оngrijorarea cг la peste 18 ani de la revoluюia anticomunistг, este nevoie ca peste 700 de revoluюionari sг facг greva foamei pentru оmplinirea unor deziderate majore ale societгюii civile, exprimate constant de 18 ani оncoace. Ne exprimгm neliniєtea faюг de starea gravг de sгnгtate оn care se aflг revoluюionarii aflaюi оn greva foamei din 18 Decembrie 2007 Ziua Condamnгrii Crimelor Comunismului оn Romвnia. Menюionгm cг, оncepвnd din 20 ian. a.c., 33 de greviєti ai foamei au trecut la greva neagrг - a foamei єi a setei.
Solicitгm Preєedintelui Romвniei sг se implice оn continuare, conform obligaюiilor prevгzute de Constituюie, оn medierea soluюionгrii dezideratelor societгюii romвneєti.
Facem apel la Procurorul General, la membrii Parlamentului єi ai Guvernului, sг se angajeze оn soluюionarea dezideratelor societгюii civile care constituie totodatг revendicгri ale revoluюionarilor greviєti ai foamei:
Aflarea adevгrului despre crimele istoriei recente a Romвniei prin soluюionarea cu maximг celeritate a dosarelor Revoluюiei єi mineriadelor. Publicarea imediatг de cгtre Procurorul General al Romвniei a calendarului cu termene maxime pentru fiecare etapг de cercetare juridicг. Conform art. 21 din Constituюie, victimele celor peste 1100 de crime, miile de rгniюi єi urmaєii eroilor revoluюiei au dreptul la un proces echitabil єi la soluюionarea cauzelor оntr-un termen rezonabil. 18 ani nu este un termen rezonabil, ci o batjocurг faюг de eroi єi faюг de noi оnєine.
Adoptarea urgentг de cгtre Parlament a legii lustraюiei (votatг de Senat єi blocatг de doi ani оn Camera Deputaюilor), precum єi a legii votului uninominal.

21 ianuarie 2008

Sorin Ilieєiu iniюiator al prezentului apel, vicepreєedinte Alianюa Civicг

Georgeta Adam - jurnalist
Liviu Antonesei - preєedinte, Fundaюia Culturalг Timpul
Pompiliu Alгmorean - preєedinte, Fundaюia Naюionalг a Revoluюiei din Decembrie 1989 - Timiєoara
Dana Banu - scriitor
Maria Becker-Brindea - membrг Consiliul Mondial Romвn, Marele Ducat de Luxemburg
Єtefana Bianu - vicepreєedinte, Consiliul Mondial Romвn
Romulus Bucur - scriitor, Universitatea Transilvania, Braєov
Leo Butnaru - scriitor, membru al USR, Chiєinгu
Liviu Cananau - Waterloo, Ontario, Canada
Dumitru Chioaru - scriitor, prof. univ., Sibiu
Ioana Cistelecan - lector dr., Universitatea Oradea
Ovidiu Creangг scriitor, Toronto, Canada
Gabriela Creюan - scriitor, Bucureєti
Alin Cristea - preєedinte, Asociaюia Thymos, Oradea
Daniel Corbu - scriitor, Editura Princeps Edit, Iaєi
Cгlin Cocora - redactor єef, revista literarг Feed Back, Iaєi
Єtefan Doru Dгncuє - scriitor, director Editura Singur, Tвrgoviєte
Anca Dobrescu - Alianюa Civicг, Bucureєti
Dumitru Augustin Doman - scriitor, revista literara Argeє, Piteєti
Augustin Frгюilг - scriitor, compozitor, redactor єef al editurilor ALL, Bucureєti
Danilг Gabriel director, Hypergraph, Constanюa
Adrian Alui Gheorghe - scriitor, Piatra-Neamю
Maria Gheorghe - economist, Montreal, Canada
Gheorghe Grigurcu scriitor
Ioan Iacob - scriitor, preєedintele Fundaюiei Hesperus
Ioan Ion - preєedinte, Sindicatul SOLIDARITATEA ALRO, Slatina
Petru Ilieєu - preєedinte, Fundaюia Timiєoara 89
Ioan Lascu - scriitor, conf. univ., Universitatea Craiova
Єtefan Mardale - inginer, Brгila
Ion Maria - scriitor, profesor, Craiova
Doina Mвndru director, Centrul Cultural Palatele Brвncoveneєti
Victoria Milescu - scriitor, jurnalist
Niculaie Nica - operator, Constanюa
Neculai Popa - secretar general, Consiliul Mondial Romвn
Antonie Popescu avocat, senior, Liga Studenюilor 1990
Dan Oporanu vicepreєedinte, Sindicatul LIBER al Lucrгtorilor din Pirelli Tyres Romania, Slatina
Liliana Pagu - preєedinte, Asociaюia Femeilor din Romвnia
Ioan Panican - preєedinte, Forumul Civic Creєtin
Nicolae Prelipceanu - scriitor, redactor єef Viaюa Romвneascг
Angela Popescu - scriitor
Ioan-Mircea Popoviciu - decan al Facultгюii de Navigaюie din UMC, Constanюa
Carmen Sabгu - Consiliul Mondial Romвn, Chicago, SUA
Mircea Sabгu - Consiliul Mondial Romвn, Chicago, SUA
Cristian Savu - preєedinte fondator, Grupul Civic, Bucureєti
Cassian Maria Spiridon redactor єef, "Convorbiri literare", director Ed.Timpul, Iaєi
Constantin Stan - scriitor, Bucureєti
Mihai Stan - Consiliul Mondial Romвn
Alexandru Szombath - Consiliul Mondial Romвn, Toronto, Canada
Robert Єerban - scriitor, director Editura Brumar, Timiєoara
Gheorghe Tiber - preєedinte, Federaюia sindicalг Solidaritatea Virgil Sгhleanu a siderurgiєtilor din Romвnia
Daniel C. Tomozei - Liga Jurnaliєtilor, Sibiu
Ana Ciucan Юuюuianu - Alianюa Civicг, Bucureєti
Radu Ulmeanu - scriitor, director gen., Editura Pleiade єi revista Acolada, Satu Mare
Adrian Vasiliu - inginer, Paris, Franюa
Ion Zubaєcu - scriitor, publicist, membru USR, Bucureєti

LISTA SEMNATARILOR ESTE DESCHISГ

Cei care doresc sг semneze acest apel postat pe www.Petitiononline.com sunt rugaюi sг-єi menюioneze profesia, oraєul, юara.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Belinda PatelBy:
SportIn:
Petition target:
Guvernul Romaniei

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets