Petiюie cu privire la calitatea єi modul de platг a informaticienilor din centrele de examen/centrele zonale de evaluare - Bacalaureat 2007 sign now

Prin aceastг petiюie, noi, subsemnaюii, solicitгm Comisiei Judeюene de Bacalaureat Harghita repararea erorii de interpretare a Metodologiei de organizare єi desfгєurare a examenului de Bacalaureat 2007, eroare prin care noi, informaticienii, nu am fost numiюi оn comisiile din centrele de examen, respectiv centrele zonale de evaluare ca fгcвnd parte din comisii, оn calitate de secretari sau membrii (dupг caz).
Оn sensul acestor afirmaюii, citгm din Metodologie:
Art. 17, alin. (4) spune cг "Informaticienii care fac parte оn calitate de secretari sau membri, din comisiile de bacalaureat єi care administreazг baza de date, conform art. 14, alin.(1), vor fi nominalizaюi de comisia judeюeanг / a municipiului Bucureєti, cel mai tвrziu pвnг la data de 16 aprilie, pentru prima sesiune, єi pвnг la 16 iulie, pentru sesiunea a doua, de preferinюг dintre cadrele didactice de specialitate / informaticienii din unitatea de оnvгюгmвnt оn care se organizeazг centrul de examen, respectiv centrul zonal de evaluare."
Acest lucru nu s-a оntвmplat оn judeюul Harghita, informaticienii fiind numiюi "informaticieni" єi atвt.

Оn sensul Metodologiei citate, "informatician" se referг la profesie (la fel ca cea de cadru didactic - profesor, оnvгюгtor, educator etc.) єi nu la o calitate оntr-o comisie de Bacalaureat.

De altfel, оn art. 12, alin (1) se precizeazг clar calitгюile ce pot exista оntr-o comisie de bacalaureat din centrele de examen:
"Comisiile de bacalaureat din centrele de examen se compun din:
- preєedinte un cadru didactic universitar titular, avвnd titlul єtiinюific de doctor, numit prin ordin al ministrului Educaюiei єi Cercetгrii;
- 1-2 vicepreєedinюi inspectori єcolari de specialitate, directori sau profesori avвnd gradul didactic I sau II;
- secretar un cadru didactic cu abilitгюi оn operarea pe calculator / informatician;
- membri 1-5 profesori avвnd gradul didactic I sau II, cu abilitгюi оn operarea pe calculator;
- asistenюi cвte 2 cadre didactice, de altг specialitate decвt cea la care se susюine proba, pentru fiecare salг оn care se desfгєoarг probe scrise de examen;
- profesori examinatori - cвte doi profesori examinatori pentru fiecare disciplinг de examen la care se susюin probe orale/practice."

Din art. 12 reiese clar cг, calitatea de "informatician" nu existг!.

Оn acest sens mai arгtгm faptul cг nu existг nici fiєг de atribuюii pentru "informaticieni", precum єi cг aplicaюia Bacalaureat CE nu permite introducerea calitгюii de "informatician" оn lista cadrelor ce fac parte din comisie.

Confuzia a fost creatг de Ordinul M.E.C.T. nr. 955/04.05.2007 privind plata personalului care face parte din aceste comisii, unde apare, ca linie distinctг, suma cuvenitг funcюiei de informatician.

Dar, conform principiului non-retroactivitгюii legilor, informaticienii ar fi trebuit sг fie numiюi ca secretari sau membri оncг din 16 aprilie 2007, оnainte ca acest ordin sг aparг.

Astfel, informaticienilor li se cuvin sumele aferente calitгюii de secretar єi, pe lвngг aceastг sumг, cea a funcюiei de informatician.

Raюionamentul este logic, deoarece un informatician оєi оncepe munca cu mult оnainte de оnceperea examenului de bacalaureat, pregгtind baza de date prin introducerea candidaюilor, completarea opюiunilor acestora, precum єi a mediilor. La fel de logic este єi faptul cг este incomparabilг cantitatea de lucru (pentru desfгєurarea Bacalaureatului) al unui membru, cu cea al unui informatician.

Solicitгm, aєadar, prin aceastг Petiюie, punerea noastrг оn drepturile bгneєti oferite prin cadrul legislativ mai sus menюionat.

Оn cazul оn care acest lucru nu se va оntвmpla, vom recurge la modalitгюile legale de rezolvare a litigiilor de muncг, prin sindicat єi prin instanюele de judecatг competente.

Solicitгm, de asemenea, un comunicat oficial din partea preєedintelui Comisiei Judeюene de Bacalaureat Harghita referitor la aceastг situaюie єi modul de soluюionare, pвnг cel tвrziu la data de 4 iulie 2007 (оnainte ca examenul de Bacalaureat sг se оncheie єi, implicit, Comisia Judeюeanг sг se dizolve).

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Winnie BatesBy:
Transport and infrastructureIn:
Petition target:
Centrul Judeюean de Bacalaureat Harghita

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets