Otevřený dopis vedení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze sign now

Vážený pane děkane, vážené kolegium,

obracíme se na Vás s prosbou o vysvětlení některých náležitostí výběru nového loga naší fakulty, jehož podoba záhy po slavnostním představení vyvolala mezi fakultní veřejností značně rozporuplné reakce. Jsme si vědomi, že v návaznosti na pravidla používání univerzitní pečeti bylo nutné vytvoření fakultního loga, které by svou jednoduchostí obstálo nejen na fakultních dokumentech, ale také na celé škále propagačních materiálů. Nicméně soudíme, že potřebu propagace v akademickém prostředí (tím spíše na půdě prastaré Karlovy univerzity) není možné stavět nad úctu k tradici. Ač naše fakulta počítá svou historii teprve na desítky let, je jednou z prestižních součástí Karlovy univerzity a jako taková si zaslouží logo, které bude tuto tradici odrážet a jež tak budou moci všichni její zaměstnanci i studenti přijmout za své. Nově zvolené logo však žádné takové hodnoty nepředstavuje, je významově vyprázdněné a dle našeho názoru není hodno býti symbolem naší mateřské instituce. Vzhledem k výše naznačenému nesouhlasu s nově zaváděným logem tedy vznášíme následující námitky:

1.) Nesouhlasíme se způsobem, jakým bylo logo vybráno a prezentováno. Zatímco o leckterých malichernostech v provozu fakulty jsme pravidelně informováni formou newsletteru, uvedení loga se týkalo pouze několik krátkých upoutávek, které navíc celou akci prezentovaly jakožto střežené tajemství, na jehož slavné odhalení se máme všichni těšit. Oddělení vnějších vztahů v tomto směru během procesu výběru poněkud zanedbalo vztahy vnitřní. Je třeba zdůraznit, že pověst fakulty stojí a padá s lidmi, kteří na ní vědecky působí a tuto pověst vytváří. Dle našeho názoru je tedy nepřípustné, aby výběr nového loga byl primárně iniciativou úřednického aparátu fakulty. Je smutné, že akademická obec neměla příležitost proces jakkoli připomínkovat. Jakožto vzdělanci jsou přitom její členové v tomto ohledu jistě kompetentní a těm, kteří na fakultě strávili značnou část svého života, pravděpodobně není symbolika nového vizuálního stylu lhostejná. Vzhledem k tradičně rovnostářské povaze akademického prostředí nás absence široké diskuse a direktivní postup děkanátu v této věci zaráží.

2.) Symbolika loga je neohrabaná a nehodná reprezentace prestižní vědecké instituce. Chápeme, že vytvořit pro čtyři svébytné sekce jediné srozumitelné logo je úkol složitý a určitá míra objasnění zvolené symboliky formou manuálu může být nevyhnutelná. Nicméně návrh ateliéru Grafite na první pohled pokulhává. Především na půdě „Faculty of Science“, která vnější svět posuzuje optikou rozumu a logiky, jsou právě logické nedostatky návrhu nepřístojné. Už samotné přiřazení elementů je přinejlepším neintuitivní. Význam sekčních barev se pak vytrácí zcela. Logo tak nejenže nijak neodkazuje k fakultní tradici, ale opomíjí také svébytnost jednotlivých oborů, jež byly redukovány na zřejmě náhodně vybarvené geometrické útvary. Neméně zarážející je v tomto smyslu proklamace „Rovnostrannost trojúhelníků symbolizuje rovnocennost všech čtyř sekcí PřF UK“. Rovnostrannost je vlastností jednotlivých trojúhelníků a na jejich případnou rovnocennost má vliv spíše jejich vzájemná podobnost – lhostejno pak zda jde o trojúhelníky, čtevrce či spirály. Myslíme si tedy, že grafické studio ve svém úkolu neobstálo a v nedotažené symbolice návrhu se se svými kostrbatými výklady samo ztrácí.

3.) Logo je dle našeho názoru nekvalitní i pokud jde o samotné „řemeslné“ zpracování. Znak tak významné instituce, jakou naše fakulta jistě je, by měl být doladěn do nejmenších detailů. Barevné provedení však přes cílenou volbu sytých barev neobstojí při rozdělení na jednotlivé sekční varianty – fialový trojúhelník geologie v této podobě poněkud splývá se zbytkem loga v odstínech šedé. Také vzájemné překrývání trojúhelníků se zdá být nekonzistentní. Otázkou zůstává, zda jde o chybu či záměr.

4.) Požadujeme veřejné vyjádření komise, která stojí za výběrem finálního návrhu. Vzhledem k tomu, jak rozporuplné reakce nové logo vyvolává očekáváme, že členové komise vystoupí a své rozhodnutí budou připraveni obhájit před akademickou obcí. Jména členů komise je zatím možno vyhledat pouze v materiálech vydaných k výběrovému řízení, což je za dané situace opět ukázkou zanedbání vnitrofakultní komunikace. Je nutné připomenout, že změna se týká identity fakulty, se kterou jsme všichni spojeni téměř mateřským poutem. Na původcích rozhodnutí tak ležela značná zodpovědnost, které budou zřejmě muset v příštích dnech čelit.

5.) Navrhujeme odklad zavádění nového vizuálního stylu. Vzhledem k prvním reakcím se zdá, že nové logo je mnohými přijímáno vysloveně negativně. Dle našeho názoru je v této situaci před jeho implementací nutná diskuse přinejmenším na úrovni kateder. Je třeba se vyvarovat toho, aby bylo děkanátem vynucováno užívání symbolu, s nímž se jednotlivé organizační jednotky fakulty neztotožní. V případě širšího nesouhlasu s novým vizuálním stylem je dle našeho názoru jeho další prosazování nepřípustné.

Jak plyne z předchozího textu, výběr nového loga byl pro fakultu výzvou. O to větší, že jsme fakultou velkou, prestižní a vědeckou. Bohužel se zdá, že ani vedení, ani zvolené grafické studio se s takovou výzvou vypořádat nedovedly. Místo toho, aby se naše fakulta prezentovala značkou s hlubokým symbolickým významem a šla příkladem ostatním fakultám UK, ponese od nynějška na štítech neohrabaný, obsahově prázdný shluk trojúhelníků. Zatímco barvami hýřící manuál nového vizuálního stylu vyzdvihuje pojmy „vnitrofiremní kultura“ a „marketingová komunikace“, hodnoty jako tradice, zodpovědnost či rozum se z akademické půdy potichu vytrácí. Má-li být logo praporem této nové doby, pak svůj úkol plní výtečně.

Za nespokojené členy akademické obce

s úctou

Jindřich Brejcha, Michael Kotyk, Martin Minařík

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
41 / 1000

Latest Signatures

browse all the signatures

Information

Tags

nové logo, přírodovědecká fakulta, univerzita karlova, vizuální styl

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets