Organisation of 12th Airshow in Poland in 2010 sign now

Szanowny Panie,

W zwizku z tragicznie zakoсczonymi XI Miкdzynarodowymi Pokazami Lotniczymi Airshow 2009 w Radomiu, oraz podobnie nieszczкliwie i przedwczenie zakoсczon X edycj tej imprezy przed dwoma laty, my, niїej podpisani, zwracamy siк do Pana z petycj w sprawie rozwaїenia moїliwoci organizacji XII edycji Pokazуw nie za dwa lata, zgodnie z tradycj zapocztkowan w 2003 roku, a juї za rok, tj w 2010.

Skrуcenie czasu oczekiwania sіuїyіoby w naszej opinii wielu jak najlepiej pojкtym czynnikom, w tym miкdzy innymi:
- Pozwoliіoby na pokazanie opinii publicznej, iї pokazy lotnicze s piкkn i bezpieczn form rozrywki i spotkaс z technik lotnicz, co mogіoby wpіynж pozytywnie na wizerunek Siі Powietrznych wrуd potencjalnych kandydatуw do sіuїby w tychїe.
- Zgromadziіoby ponownie miіonikуw lotnictwa z caіej Polski i Europy, spragnionych lotniczych wraїeс, generujc zyski z biletуw wstкpu oraz turystyki uprawianej przez przyjeїdїajcych

Dodatkowo stanowiіoby ono wspaniaіy hoіd dla polegіych Lotnikуw, rodzaj їywego monumentu wiadczcego, їe wciї s w naszej pamiкci...

Podsumowujc, uwaїamy, iї wpіyniкcie na przyspieszenie organizacji najbliїszych Pokazуw Lotniczych moїe przynieж same korzyci Siіom Powietrznym, wіadzom lokalnym jak i miіonikom lotnictwa.

Dziкkujemy z gуry za pozytywne rozpatrzenie naszej proby.Dear Sir,

Because of a tragic and premature end to the 11th edition of Radom International Airshow, as well as a similar fate which haunted 10th edition of the event two years ago, we, the signees of this petition, kindly ask you regarding consideration of organising 12th edition of the airshow not in two years time, in accordance to a tradition started in 2003, but in next year, that is 2010.

Shortening this period would serve, in our opinion, just for the good of the aviation community, among which we can state:
- it would allow to show the public opinion, that airshows are beautiful, enjoyable and safe way of entertainment and a great way to meet aviation technology, which may influence the way Polish Air Force is recognized now among potential cadets
- it would gather aviation enthusiasts from all over Poland and the entire Europe, hungry for aviation action, generating tickets income and general tourism actions taken by incomers

More than this, it can also serve as a wonderful tribute to fallen aviators, kind of a live monument clearly proving, that we still keep them in our thoughts.

Summarizing, we strongly believe that organizing such an event next year may only bring benefits to Polish Air Force, local authorities as well as aviation enthusiasts.

Thus we'd like to thank in advance for positive feedback to our kind request.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
1000 / 1000

Latest Signatures

 • 05 January 20161000. Tomasz C
  I support this petition
 • 04 January 2016999. Kamil S
  I support this petition
 • 02 January 2016998. Sandra Summers
  I support this petition
 • 01 January 2016997. Micha H
  I support this petition
 • 25 December 2015996. Kamil Turner
  I support this petition
 • 22 December 2015995. Marcin Bean
  I support this petition
 • 19 December 2015994. Artur W
  I support this petition
 • 16 December 2015993. Ukasz Bowman
  I support this petition
 • 14 December 2015992. Mateusz Harrell
  I support this petition
 • 14 December 2015991. Kinga J
  I support this petition
 • 11 December 2015990. Grzegorz R
  I support this petition
 • 09 December 2015989. Piotr O
  I support this petition
 • 08 December 2015988. Dominik K
  I support this petition
 • 04 December 2015987. Ukasz Foley
  I support this petition
 • 03 December 2015986. Bartosz N
  I support this petition
 • 03 December 2015985. Stanisaw J
  Jestem za.
 • 01 December 2015984. Marta W
  I support this petition
 • 21 November 2015983. Ukasz S
  I support this petition
 • 17 November 2015982. Pawe Z
  4 lata czekaіem i znуw siк nie udaіo. Za rok moїe idк do OLL Dкblin, dajcie mi jeszcze wiкcej motywacji...
 • 13 November 2015981. Katarzyna Navarro
  I support this petition
 • 12 November 2015980. Szymon M
  I support this petition
 • 08 November 2015979. Tarnowski T
  I support this petition
 • 08 November 2015978. Andrzej H
  I support this petition
 • 04 November 2015977. Tomek Hayden
  I support this petition
 • 31 October 2015976. Kucuyma K
  I support this petition
 • 31 October 2015975. Pawe S
  I support this petition
 • 30 October 2015974. Sebastian K
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Terrance DorseyBy:
Nature and EnvironmentIn:
Petition target:
gen. broni pil. Andrzej Bіasik

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets