Na stav za Ustav sign now

Amandman II na Ustav Bosne i Hercegovine

U članu II Ustava Bosne i Hercegovine dodaje se nova tačka 9. koja glasi:

9. Kolektivna prava

Svi pripadnici nacionalnih, vjerskih i drugih skupina uivaju kolektivna prava u skladu sa ovim Ustavom i međunarodnim ugovorima o građanskim i političkim pravima i ekonomskim, kulturnim i drutvenim pravima, kao i Deklaracijom o načelima narodnog prava i prijateljskih odnosa i saradnje među dravama u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda.


Amandman III na Ustav Bosne i Hercegovine

U članu III tačka 4. riječ Predsjednitvo se zamjenuje sa riječi Predsjednik.
U članu IV tačka 4. pod a) riječ Predsjednitva se zamjenuje sa riječi Predsjednika.
U članu V tačka 4. riječ Predsjednitvo se zamjenjuje sa riječi Predsjednik.
U članu VII tačka 3. riječ Predsjednitvo se zamjenuje sa riječima Vijeće ministara.
U članu VIII tačka 1. riječ Predsjednitva se zamjenuje sa riječima Vijeća ministara.


Amandman IV na Ustav Bosne i Hercegovine

Član IV tačka 1. stav 1. se brie.

Član IV tačka 1. podtačke a) i b) se mijenjaju i glase:

a) Dom naroda se sastoji od 32 delegata, od kojih Vijeće naroda Narodne skuptine Republike Srpske bira četiri Srbina, četiri Bonjaka, četiri Hrvata i dva iz reda Ostalih; Dom naroda Parlamenta Federacije bira četiri Srbina, četiri Bonjaka, četiri Hrvata i dva iz reda Ostalih, a Skuptina Brčko distrikta BiH bira po jednog iz reda svakog konstitutivnog naroda i iz reda Ostalih.
b) Osamnaest članova Doma naroda sačinjava kvorum, pod uslovom da je prisutno najmanje pet srpskih, pet bonjačkih, pet hrvatskih i tri delegata i reda Ostalih.

Član IV tačka 3. podtačka b) mijenja se i glasi:

b) Svaki dom će većinom glasova usvojiti svoj poslovnik o radu i izabrati među svojim članovima jednog Srbina, jednog Bonjaka, jednog Hrvata i jednog iz reda Ostalih za predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg.

Član IV tačka 3. podtačke e), f) i g) mijenjaju se i glase:

e) Predloena odluka Parlamentarne skuptine moe biti proglaena destruktivnom po vitalni interes bonjačkog, hrvatskog ili srpskog naroda, odnosno po kolektivna prava Ostalih iz člana II/9. ovog Ustava, većinom glasova iz redova bonjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata, odnosno iz reda Ostalih, izabranih u skladu sa stavom 1, tačka (a). Za donoenje takve odluke bit će potrebna saglasnost Doma naroda, izglasana od strane većine bonjačkih, većine hrvatskih, većine srpskih delegata i većine delegata iz reda Ostalih koji su prisutni i glasaju.
f) Kada većina bonjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata, odnosno delegata iz reda Ostalih, stavi primjedbu na pozivanje na tačku (e), predsjedavajući Doma naroda će odmah sazvati Zajedničku komisiju, koja se sastoji od sedam delegata, od kojih su po dva izabrana iz redova konstitutivnih naroda i jedan iz reda Ostalih, u cilju razrijeenja tog pitanja. Ukoliko to Komisija ne uspije u roku od pet dana, predmet se upućuje Ustavnom sudu koji će po hitnom postupku preispitati proceduralnu ispravnost slučaja.
g) Dom naroda se moe raspustiti odlukom Predsjednika ili samog Doma, pod uslovom da je odluka Doma o rasputanju donesena većinom koja uključuje natpolovičnu većinu delegata od ukupnog broja izabranih delegata.


Amandman V na Ustav Bosne i Hercegovine

Naslov člana V koji glasi Predsjednitvo se zamjenjuje rječju Predsjednik.

Član V stav 1. se brie.
Član V tačka 1., 2. i 3. se briu i zamjenuju novim tačkama 1., 2. i 3. koji glase:

1. Predsjednik Bosne i Hercegovine bira se u Domu naroda, natpolovičnom većinom delegata prisutnih i koji glasaju.

2. Predsjednik moe podnijeti ostavku ili biti smijenjen odlukom Doma naroda, na isti način na koji je izabran.

3. Ovlatenja
Predsjednik je nadlean da:
a) Predstavlja dravu u inostranstvu;
b) Najavljuje parlamentarne i druge izbore na dravnom niovu;
c) Dodjeljuje titule, ordenje, nagrade i odlikovanja u skladu sa zakonom BiH;
d) Akredituje i prima ambasadore i izaslanike u skladu sa zakonom BiH;
e) Daje pojedinačna pomilovanja i amnestije u skladu sa zakonom BiH;
f) Moe sazvati sjednice Vijeća ministara i Parlamentarne skuptine te predlagati i utvrđivati dnevni red ovih sastanaka;
g) Moe prisustvovati i govoriti na zasjedanjima Parlamentarne skuptine;
h) Kada zakon BiH nalae potrebu i u skladu sa njim, imenuje dravne slubenike;
i) Imenuje kandidata za predsjednika Vijeća ministara;
j) Rasputa Parlamentarnu skuptinu, nakon obavljenih konsultacija i uz odobrenje predsjednika Vijeća ministara i u skladu sa ovim Ustavom.

U članu V tačka 4. podatčka b) mijenja se i glasi:

b) Najvie dvije trećine svih ministara mogu biti imenovani sa teritorije Federacije. Predsjedavajući će, također, imenovati tri zamjenika koji će biti iz različitih konstitutivnih naroda i reda Ostalih, koji će preuzeti dunost nakon odobrenja Predstavničkog doma.

U članu V tačka 5. se brie, a u članu V tačka 4. iza podtačke c) se dodaje nova podtačka d) koja glasi:

d) Vijeće ministara će vriti funkciju civilnog zapovjednika oruanih snaga.


Amandman VI na Ustav Bosne i Hercegovine

U članu IX iza tačke 3. dodaju se nove tačke 4. i 5. koje glase:

4. Od navedenih funkcija, po jedna će se popuniti iz reda konstitutivnih naroda i reda Ostalih i to ovim redoslijedom:
1) predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skuptine
2) predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skuptine
3) predsjednik Bosne i Hercegovine
4) predsjedavajući Vijeća ministara.
5. Svi propisi, uključujući ustave entiteta, ustave kantona, Statut Brčko distrikta, statute, zakone, pravilnike, poslovnike i druge akte javnih organa vlasti, bez obzira na donosioca, mogu biti predmet preispitivanja pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, ukoliko postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti tih akata, donesenih do usvajanja ovih amandmana, pokrene većina bilo kojeg kluba u Domu naroda parlamentarne skuptine BiH.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets