Impotriva cipurilor cu date biometrice, premergatoare pecetluirii cu numarul Fiarei, 666 sign now

In urma introducerii de la 1 ianuarie a obligativitatii aplicarii pe documentele romanilor a unui cip care contine detalii personale biometrice precum si alte date, ca si a codului de bare care poarta reprezentarea numarului 666, considerate acte premergatoare pecetluirii cu semnul Fiarei, conform profetiei, Parintele Iustin Parvu, Duhovnicul Ortodoxiei Romane, alaturi de obstea monahala si dreptcredinciosii carora le pasa de soarta actuala a acestui neam, mantuirea si invierea sa, se opun prin prezenta forma de actiune: strangerea de semnaturi destinate autoritatilor bisericesti si ale statului roman. Protest la nivel national pentru a fi schimbata aceasta lege - acesta este, momentan, primul pas al actiunii noastre! Urmariti forumurile autentic ortodoxe pentru a stii ce trebuie sa faceti in viitor.
Incurajam credinciosii sa se organizeze la nivel local, prin parohii, manastiri, organizatii civice, urmand ca apoi semnaturile stranse sa fie centralizate si trimise la Bucuresti, spre depunere in fata forurilor responsabile.
Folositi aceasta petitie on line aditional strangerii de semnaturi, pentru a va putea exprima, a ne putea contabiliza rezultatele la nivel national si a transmite mai departe baza documentara minima, formularele si indemnul la trezire si actiune al Parintelui Iustin Parvu. Doamne ajuta!

Apelul Parintelui Iustin Parvu catre poporul ortodox, ierarhi, preoti si cinul monahal:

Este vremea muceniciei!
Luptaюi pвnг la capгt! Nu vг temeюi!

Iubiюi fii ortodocєi ai acestui neam

Cu multг durere єi оngrijorare vin sг vг adresez aceste cuvinte, pentru care mг simt dator оn faюa lui Dumnezeu єi conєtiinюa єi inima nu mг lasг sг trec nepгsгtor pe lвngг acest val primejdios care s-a ridicat sг оnghitг toatг suflarea omeneascг, chiar єi pe cei aleєi, de este cu putinюг. Nu оn calitatea mea de biet monah, ascuns оntr-un vвrf de munte, era sг vг aduc la cunoєtinюг aceste pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos, оn primul rвnd, ci a arhipгstorilor, mai marii acestei Biserici. Dar dacг ei trec aceste lucruri sub tгcere, avвnd preocupгri mai de seamг decвt are acest popor, eu nu pot sг trec cu vederea glasul vostru, al celor care aюi rгmas credincioєi cuvвntului Evangheliei lui Hristos, aюi aєteptat єi mi-aюi cerut cuvвntul оn privinюa acestor realitгюi dureroase оn care ne aflгm.
De aceea, fiii mei, vin єi vг spun cг a sosit ceasul sг-L preaslгvim pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevгrat. Nu credeam cг voi trгi sг vгd єi eu оnceputul acestor vremuri de durere, apocaliptice dar iatг cг mвnia lui Dumnezeu a venit mai degrabг asupra noastrг, pentru toate pгcatele єi fгrгdelegile pe care le-am sгvвrєit. Єi vгd cum bieюii oameni nu sunt pregгtiюi sг facг faюг acestor capcane ale vrгjmaєului,a cгrui nouг lucrare acum este sг pecetluiascг sufletele voastre cu semnul Fiarei 666. Toюi am citit Apocalipsa єi оnfricoєгtoarea profeюie scrisг cu 2000 de ani оn urmг: Єi ea(fiara) оi sileєte pe toюi, pe cei mici єi pe cei mari, єi pe cei bogaюi єi pe cei sгraci, єi pe cei slobozi єi pe cei robi, ca sг-єi punг semn pe mвna lor cea dreaptг sau pe frunte. Оncвt nimeni sг nu poatг cumpгra sau vinde decвt numai cel ce are semnul, adicг numele fiarei, sau numгrul numelui fiarei(Apoc. 13:16-17).
Vremea оn care ne aflгm acum este premergгtoare acestei profeюii. Prin lege, prin ordonanюг de guvern, romвnii sunt obligaюi sг se оncadreze оntr-un plan de urmгrire єi supraveghere la nivel naюional єi mondial, proiect care le rгpeєte de fapt oamenilor libertatea. Romвnilor li se cere sг-єi punг pe paєapoartele, permisele auto єi orice alt act personal cipul biometric ce conюine amprenta digitalг, imaginea facialг, єi toate datele personale. Poate pentru mulюi dintre dumneavoastrг acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar оn spatele acestui sistem de оnsemnare a oamenilor, de codare єi stocare a datelor de identificare se ascunde o оntreagг dictaturг, un оntreg plan demonic, prin care de bunг voie оюi vinzi sufletul diavolului. Оnsemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte mгsuri luate pentru controlul absolut al fiinюei umane. Dragii mei, dupг cum proorocesc Sfinюii Pгrinюi, primirea acestui semn este lepгdarea noastrг de credinюг. Sг nu credeюi cг putem sluji єi lui Dumnezeu єi lui mamona. Nu, dragii mei, nu primiюi acest оnsemn diavolesc care vг rгpeєte ceea ce vг aparюine prin moєtenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate єi originalitate, al fiecгrei fiinюe umane! Trebuie sг vг apгraюi acest drept de la Dumnezeu, chiar de ar fi sг plгtiюi cu preюul vieюii voastre. Оn zadar cвєtigaюi cele ale lumii, dacг vг pierdeюi sufletele voastre єi ale copiilor voєtri, pentru cг Sfinюii Apostoli ne spun clar se cuvine sг ascultгm de Dumnezeu mai mult decвt de oameni.
De aceea vг spun: este vremea muceniciei! Dupг pгrerea mea ne aflгm оn vremurile оn care singura cale de mвntuire este mucenicia. De-abia acuma este momentul sг mгrturisim cu propria noastrг viaюг, pвnг acum ar fi fost o risipг de energie. Din pгcate noi nu avem un tineret ortodox la fel de riguros ca cel al grecilor, al nostru este mai evlavios, ce-i drept, dar єi mai lipsit de vlagг єi de reacюie. Se єtie foarte bine cвt de curajos au reacюionat grecii dar єi sвrbii, cвnd au protestat оmpotriva acestor cipuri єi a sistemului оnsemnгrii єi controlului total al identitгюii. Tinerii lor au fost formaюi de mici оn duhul acesta patristic, atвt оn familiile cвt єi оn єcolile lor ei au noюiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament; din tatг-n fiu s-a predat aceastг tradiюie patristicг. De pe timpul comunismului оncoace noi am dovedit cг rгmвnem constanюi slugi altora, uitвnd de curajul єi demnitatea romвnilor de altгdatг. Toate popoarele vecine au оncercat sг scape de comunism, sг-єi impunг cumva neatвrnarea єi au reuєit оntr-o mгsurг oarecare. Dar Romвnia, care a fost cel mai crunt lovitг de fiara comunistг, al cгrei popor a оndurat cele mai cumplite crime єi decimгri оn lagгre єi deportгri, a ajuns astгzi putregai. La noi оn bisericг situaюia este destul de anevoioasг deoarece credincioєii nu sunt destul de informaюi cu privire la aceste provocгri ale lumii de azi. La noi, bietul romвn, dacг оl mгguleєti un pic, nu mai юine cont de nici o normг evanghelicг. El este vinovat numai prin neєtiinюг deoarece dacг el n-are cвtuєi de puюine cunoєtinюe de la bisericг, de la єcoalг, din familie, din societate - ignoranюa e cuceritoare. Pentru cг el are un text оn capul lui: supuneюi-vг mai marilor voєtri; la el trebuie sг meargг textul. Pгi, pe noi nu ne acuzau оn puєcгrie, folosindu-se cu viclenie de textul scripturistic, aєa cum fac єi sectarii? Voi aюi fost оncгpгювnaюi mгi, voi aюi fost rгzvrгtiюi, n-aюi ascultat de cuvвntul Evangheliei pгi, ce creєtini mai sunteюi voi? Voi vг pierdeюi viaюa zadarnic. Aєa оncercau sг ne reeduce comuniєtii roєii de atunci, si tot astfel fac acum cu poporul nostru comuniєtii de azi оmbrгcaюi cu haine albe.
Se vrea єi se оncearcг o desfiinюare a sacrului prin relativizarea valorilor fundamentale, a adevгrului de credinюг prin ecumenicitate, se vrea оnregimentarea єi uniformizarea pe model ateist a copiilor noєtri. Dacг оi spui acum unui cetгюean care are cinci copii оn casг Mгi, nu mai lua buletinul sau paєaportul pгi el nu оnюelege. Pгi, pгrinte, eu ce le mai dau de mвncare? Єi-l pui оn faюa acestei situaюii grele. Suntem noi dispuєi ca Brвncoveanu de altгdatг sг facem sfinюi din copiii noєtri? Nu suntem pregгtiюi. Єi atunci cine poartг toatг aceastг vinг? Nu noi, biserica? Nu noi, mгnгstirile, care suntem оn faюa altarului avem datoria sг spunem oamenilor adevгrul єi sг-i prevenim la ceea ce-i aєteaptг pe mвine? Dar оn protopopiate nici vorbг sг se punг o astfel de problemг, eєti respins, eєti catalogat naiv єi depгєit ba chiar mai face єi glume pe seama ta. Deci dacг preotul nu are habar de lucrurile acestea, atunci ce sг mai spui de bietul credincios care sгracu de-abia deschide Biblia de douг trei ori pe an, sau doar o datг-n viaюг? Vina este de partea tuturor celor ce rгspund de educaюia єi formarea acestui popor de la оnvгюгtori, profesori pвnг la preoюi єi miniєtri.
Vг cer, aєadar, оn numele Mоntuitorului Hristos, Care a spus Oricine va mгrturisi pentru Mine оnaintea oamenilor, mгrturisi-voi єi Eu pentru el оnaintea Tatгlui Meu, Care este оn ceruri. Iar de cel ce se va lepгda de Mine оnaintea oamenilor єi Eu Mг voi lepгda de el оnaintea Tatгlui Meu, Care este оn ceruri. (Matei 11: 32-33), sг cereюi autoritгюilor romвne sг abroge legile care permit оndosarierea єi urmгrirea electronicг a creєtinilor, renunюarea la libertatea cu care ne-am nгscut. Dar o sг primim plata pгcatelor noastre, moartea, osвnda noastrг, care sг nu fie, fereascг Dumnezeu, de rгscumpгrat. Pentru cг Hristos Єi-a vгrsat sвngele o datг pentru tine. Ei bine, poporul acesta, prin fruntaєii sгi, s-a ticгloєit pвnг la culme, prin trгdarea tradiюiilor єi credinюei strгmoєeєti. Iar noi am refuzat aceastг rгscumpгrare prin neprezentarea acestor adevгruri scripturistice; am fost deseori absenюi din fruntea micii oєtiri a Adevгrului.
Sг rezidim neamul acesta! Dar nu vom putea izbвndi lucrul acesta dacг nu ne vom rezidi fiecare оn parte sufletele noastre. Sг ne pocгim єi sг ne punem cenuєг оn cap, ca sг ne dea Domnul harul єi puterea de a primi mucenicia. Va trebui sг creгm mici fortгreюe, mici cetгюui de supravieюuire, la sate, acolo unde mai sunt оncг oameni care pricep єi оєi amintesc Rвnduiala, unde sг avem pгmвntul nostru, єcoala noastrг оn care sг ne creєtem copiii оn duhul aceasta ortodox, sг avem spitalele єi moaєele noastre. Copiii оncг de la naєtere trebuie protejaюi - pentru cг, dupг cum vedeюi, vor sг implanteze acest cip pruncului la naєtere.
Fiecare este dator sг-єi mвntuiascг sufletul. Fiecare sг se intereseze єi sг vadг cг ne aflгm оn faюa unui moment de cumpгnг оn care ai de ales: sг-юi pierzi sufletul sau sг-юi salvezi sufletul. Cel care nu s-a interesat pвnг acum, nu e tвrziu оncг sг afle єi sг se dumireascг.
Acum e timpul jertfei, prin vorbгrie єi prin conferinюe nu mai facem nimic.
Sг te duci, romвne drag, fгrг fricг, direct spre vвrful sabiei, ca strгbunii noєtri cei viteji, sг te duci ca o torpilг japonezг, sг mori оn braюe cu vrгjmaєul! Acum suntem exact ca оn arena romanг cu fiare sгlbatice stai aici оn mijlocul arenei єi aєtepюi, ca єi creєtinii de odinioarг, sг dea drumul la lei. Aєteptaюi sг fiюi sfвєiaюi, rupюi, altг scгpare nu mai e! Lupta este deschisг. Luptaюi pвnг la capгt! Nu vг temeюi! Aєa cum a оnceput creєtinismul, aєa va єi sfвrєi оn dureri єi оn suferinюг. Pecetluiюi creєtinismul cu mucenicia voastrг!
Iubiюi fraюi оntru cinul оngeresc єi оntru slujirea preoюiei, fac un apel cгtre frгюiile voastre sг оntгriюi acest text cu semnгtura proprie, оn numele mгnгstirii єi parohiei pe care o pгstoriюi.

Mгnгstirea Petru Vodг, 14 Ianuarie 2009
Cuvioєii Mucenici uciєi оn Sinai єi Raith
Arhimandritul Justin Pвrvu

Tabel anexг cu obєtile mгnгstirilor єi preoюii parohi care se alгturг acestei scrisori prin semnгtura lor:.................................

Crestini, organizati-va! Formular de respingere a insemnarii electronice cu 666.

Catre
Autoritatile bisericesti si ale statului roman

Subsemnatul ..............................................,
conform tabelului alaturat, de credinta stramoseasca crestin-ortodoxa, prin garantarea demnitatii de catre STATUL ROMAN, art. 30, pct. 1 privind libertatea de exprimare si de constiinta, coroborat, dupa caz, cu art. 74 din Constitutia Romaniei, sustin /sau ma constitui parte la/ urmatoarea cerere, cu rugamintea sau, dupa caz, cu propunerea de initiativa legislativa de adaptare ori modificare a regimului permiselor de conducere auto, cardurilor de identitate si pasapoartelor in functie de convingerile religioase.
Dupa opinia noastra, documentele de mai sus, eliberate incepand cu data de 15.12.2008 si ulterior acestei date, ce cuprind codul de bare si cip cu date biometrice, incalca in mod flagrant libertatea individuala asa cum a fost stipulata de art. 23, pct. 1 din Constitutie. Libertatea individuala si siguranta persoanei sunt inviolabile.
Invatatura biblica ne interzice purtarea semnului lui Antihrist, inglobat in codul de bare - motiv pentru care noi depunem actele civile cu astfel de caracteristice informative sau vom refuza primirea pe viitor a acestor documente in continutul carora va figura codul de bare si stantarea electronica.
Un precedent legislativ s-a realizat inclusiv in materie penala, prin adoptarea art. 85, pct. 3, 4, 5 din Codul de Procedura Penala in functie de convingerea religioasa a individului. Daca in materie penala s-a produs o astfel de facilitate constitutionala, cu atat mai mult se justifica si o masura in cazul Dreptului Civil ori Administrativ.
Cererea noastra nu este in contradictie si incidenta ordinii de drept sau bunelor moravuri, motiv pentru care va rugam sa procedati pe cale de consecinta la cuvenita derogare sau, dupa caz, la modificarea caracteristicilor informatice a documentelor prezentate mai sus, care NU VOR CONTINE CODUL DE BARE SI UN CIP INVIZIBIL, in functie de convingerea religioasa a celor ce sustin prezenta cerere.
Apreciez ca un asemenea cod de bare si o asemenea insemnare electronica trebuie sa ramana aplicabila numai marfurilor si nu oamenilor!
Consider ca trebuie sa mi se respecte dreptul la libera alegere: cu sau fara insemnul 666.
Refuzul solutionarii favorabile a demersului constitutional va perturba grav viata monahala, a credinciosilor ortodocsi si a tuturor celor ce au aceasta convingere religioasa.
Totodata invocam si prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, prezenta cerere constitutind plangerea prealabila.
Parohia/persoana/organizatia care gestioneaza situatia de mai sus se numeste ..................................., ma reprezinta in fata Dvs, si poate fi contactata la....................................................

Cu stima,
Ion/Vasile/Marin

In cazul in care nu aveti unde sa depuneti semnatura dvs exprimati-va adeziunea prin posta la adresa:
Manastirea Petru Voda
Comuna Poiana Teiului, Judetul Neamt

DOCUMENTARE:

Spuneti NU IAD-ului! Insemnarea electronica a natiunii trebuie sa aiba consimtamantul ei. Dezbatere contra stantarii biometrice prin cipuri invizibile

Primii din lume la Pasapoarte cu toate datele biometrice, incepand din acest an
Fila informatizata a noilor documente de calatorie contine un cip electronic invizibil

Fara a fi consultati si fara a aproba acest lucru, romanii vor avea pasapoarte cu date biometrice incorporate incepand din acest an. Oficial, prin date biometrice se intelege, intr-o prima faza, introducerea in fila informatizata a pasaportului a unui "cip electronic invizibil" care va contine aceeasi fotografie care exista pe fila respectiva, insa in format electronic. Este vorba despre o fotografie color cu dimensiunile 35mm/45mm continand imaginea faciala a persoanei privita din fata, cu capul descoperit si ochii deschisi. Ministerul de Interne a informat ca Uniunea Europeana adauga cel putin o masura suplimentara de identificare. Aceasta consta in incorporarea in cipul electronic aflat in pagina informatizata a documentului, alaturi de imaginea faciala, si a impresiunilor digitale ale degetelor de la fiecare mana. Agentia de presa Mediafax ne informeaza ca, noul ministru de Interne, Gabriel Oprea, nici nu si-a preluat bine functia si a si vizitat, la sfarsitul anului trecut, Centrul Naюional Unic de Personalizare a Paєapoartelor Electronice, unde оncepвnd cu 1 ianuarie 2009 se produc noile tipuri de paєapoarte, care conюin 50 de elemente de siguranюг, faюг de 32 existente pe actualele documente. Intre timp, ministrul a fost schimbat dar prevederile si interesele aitoritatilor, evident, raman aceleasi.
"Elementul de noutate" al paєaportului biometric este introducerea unui cip care include datele personale ale deюinгtorului. "Noile paєapoarte sunt dovadг a faptului cг Romвnia оєi poate оndeplini responsabilitгюile pe care le are cг юarг membrг a Uniunii Europene. Introducerea unor elemente suplimentare de siguranюг єi, bineоnюeles, controlul strict la graniюe au rolul de a оmpiedica exportul єi importul de infracюionalitate", sustine ministrul Administraюiei єi Internelor. Оncepвnd cu 31 decembrie 2008, Romвnia, cг stat membru UE, poate emite paєapoarte electronice оn conformitate cu Regulamentul nr. 2252/2004 al Consiliului Europei, privind standardele pentru elementele de securitate єi elementele biometrice integrate оn paєapoarte єi оn documente de cгlгtorie emise de statele membre. Conform Ordonanюei de Urgenюг a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor mгsuri privind punerea оn circulaюie a paєapoartelor electronice, precum єi producerea altor documente de cгlгtorie, personalizarea paєapoartelor electronice se realizeazг de cгtre Centrul Naюional Unic de Personalizare a Paєapoartelor Electronice, care functioneazг оn structura Direcюiei Generale de Paєapoarte a M.A.I. Conform aceluiaєi act normativ, producerea blanchetelor (paєapoarte оn alb) se realizeazг de cгtre Compania Nationalг "Imprimeria Nationalг".
Potrivit sursei citate, Romвnia este singurul stat din lume care emite un model de paєaport electronic care cuprinde, chiar de la momentul introducerii, ambele elemente de identificare, respectiv imaginea facialг єi impresiunile digitale, conchide Mediafax.

Numarul 2, dupa SUA, la amenintari teroriste?

Nu este foarte clar de ce noi suntem primii in toate, cum am fost si cu noile note bancare de plastic ale Leului, desi, teoretic - si tot fara consultanta populara - vom trece in curand la moneda europeana Euro.
Nu este foarte clar care este motivul acestei cheltuieli imense, in conditiile "crizei internationale", starii de subsiztenta a pensionarilor si a unei sub-salarizari a profesorilor, de exemplu.
In Statele Unite, presedintele George Bush invoca anul trecut, in Decretul sau de instituire a Biometriei informatizate, "Securitatea Nationala", la punctul 1, ca motivul principal al actului este "protejarea natiunii impotriva 'teroristilor cunoscuti si suspectati' ('known and suspected terrorists' - KSTs - Vezi White House: National Security Presidential Directive and Homeland Security ... - [ Tradu aceastг paginг ] SUBJECT: Biometrics for Identification and Screening to Enhance National Security). Daca in cazul american ratiunea este, cel putin oficial, o masura "anti-terorista", care sa fie la noi motivul: suntem o natiune de teroristi sau, dupa SUA, suntem a doua tara din lume ca risc al unei amenintari teroriste iminente?
Nu este foarte clar nici de ce nimeni, dar nimeni din Guvern, nu s-a gandit sa supuna aceasta tema dezbaterii publice, conform normelor de scena ale asa-zisei democratii la care suntem si noi niste figuranti, acolo. Chiar atat de mare este pericolul si nu stim noi? Sau insemnarea noastra, ca pe vite, este primul pas al unor alte masuri luate pentru controlul absolut al fiintei umane?
Ceea ce este clar este faptul ca noua reglementare incalca dreptul la intimitate si propria persoana, la viata si la libertate si, mai mult decat atat, incalca convingerile religioase ale peste 87\% din natiune ( Vezi http://www.razboiulnevazut.org/articol/51/Scrisoarea-Parintelui-Paisie-Aghioratul-referitoare-la-semnele-vremurilor-666.) Orice cetatean trebuie sa aiba dreptul la alegere, atunci cand i se pune viata intr-un cip - updatat la voia autoritatilor -, atunci cand este transformat intr-un simplu numar, mai ceva ca in statul comunist sau nazist.

Sa invatam de la sarbi: "Viata fara a fi insemnat",

In statul vecin ortodox, Serbia, in urma unei campanii pornite de o simpla organizatie de crestini, introducerea cipurilor biometrice a fost blocata. Biserica Ortodoxa Sarba a organizat o conferinta stiintifica, la care au participat experti in IT, profesori universitari si personalitati culturale, care au solicitat Guvernului, printr-un apel public, oprirea stantarii electronice a oamenilor pana la o dezbatere nationala pe aceasta tema. Dupa doi ani de lupte, si sprijin din partea comunitatii academice si bisericestu, victoria credinciosilor ortodocsi asupra autoritatilor a facut ca biometrizarea cu fierul rosu a sarbilor sa fie respinsa. Vezi Serbia rejects biometric ID cards EDRI. Bineinteles, asociatia care a reusita aceasta performanta, "Dveri" - Porti (http://www.dverisrpske.com/), nascuta in 1999la Facultatea de Filologia a Universitatii din Belgrad, a fost catalogata imediat de "prietenii" Serbiei (aceiasi cu cei ai Romaniei) drept fundamentalist-extremista si anti-mondializare, ca si cum globalizarea ar fi un lucru bun. Avocatul Dragoljub Djordjevic, promotorul campaniei anti-biometrie "Viata fara a fi insemnat", a mers mai departe, in 2008, contestand Legea abuziva la Curtea Suprema a Serbiei. Ceea ce trebuie sa facem si noi.

Studiind materialele accesibile pe Internet despre biometrie am dat si dun institut al carui nume spune tot, pentru romani: Information Acces Division, pe scurt IAD

Infiorati-va aici:
http://www.biometrics.gov/
http://www.biometrics.org/

DOCUMENTARE VIDEO
http://victor-roncea.blogspot.com/2009/01/documentar-video-noul-microcip-uman.html
http://video.google.co.uk/videoplay?docid=279260406068094333&hl=en
http://video.google.co.uk/videoplay?docid=-2029681589148358971&hl=en
Cu subtitrarea in romana

Declaratia Sfintei Chinotite a Muntelui Athos

Considerat de catre toti credinciosii drept centru al Ortodoxiei, Sfantul Munte Athos a avut intotdeauna rolul hotarator in combaterea ereziilor si a invataturilor straine credintei apostolice. In legatura cu problema sistemului de identitate electronica Schengen, comunicatul de fata este al doilea care a fost emis de Sfanta Chinotita imediat dupa evenimentele din vara lui 1997. Indemnul si exemplul monahilor athoniti pastrand duhul declaratiei Sfantului Sinod al Greciei, sunt clare: vor refuza primirea noilor tipuri de buletine care ingradesc libertatea umana, injosesc personalitatea individuala si forteaza constiinta crestinilor. Ceea ce teebuie sa faca si dreptcredinciosii romani.

Karyes 21.08/3.09.1997
Sfanta Chinotita
Sfantul Munte Athos
Nr. Protoc. F2/32/1412

Comunicatul Stintei Sinaxe Duble Extraordinare a Sfantului Munte

Sfanta Sinaxa Dubla Extraordinara a Sfantului Munte Athos, cercetand iarasi importanta chestiune a Acordului Schengen si a buletinelor electronice de identitate, a socotit necesar ca, in continuarea declaratiilor sale nterioare, sa informeze cinstitul popor ortodox grec urmatoarele:

1. Impartasim nelinistea intregii Biserici, alaturandu-ne ritului recentelor comunicate ale Sfantului Sinod al Bisericii Greciei, Sfantului Sinod Eparhial al Bisericii Cretei si al multor altor Sfinte Mitropolii si Sfinte Manastiri.

2. Ca monahi ortodocsi, traim permanent in duhul rastignirii si al Invierii, duh al plansului de pocainta datator de bucurie si al asteptarii venirii Celui "care a pornit ca un biruitor sa biruiasca" (Apocalipsa 6, 2). Consideram de aceea necesar sa amintim fiecarui crestin ortodox ca implinirea datoriei fundamentale a marturisirii credintei noastre catre Domnul nostru Iisus Hristos nu se poate impleti cu un duh de tulburare si panica, duh care nu arata altceva decat lipsa credintei si a trainiciei harului din inima. Adancirea studiului semnelor vremii si constatarea cu certitudine a zilelor de pe urma, produc o buna neliniste ce are drept rezultat incercarea unei pocainte depline, a unei lupte hotarate pentru biruirea patimilor noastre aducatoare de moarte si a unei mai bune pregatiri pentru intrarea in Imparatia Mielului cel injunghiat.

"Fericiti cei ce spala vesmintele lor ca sa aiba stapanire peste pomul vietii si prin porti sa intre in cetate!" (Apocalipsa 22,14)

3. Caderea din dreapta credinta si secularizarea, spiritul general de apostazie si de inaintare in diverse rataciri si slujiri ale diavolului, saltul progresului tehnologic al sistemelor de inregistrare, arhivare si supraveghere, universalizarea economiei si constatarea incercarii de patrundere clandestina a simbolurilor anticrestine in domenii vitale ale vietii sociale, cum sunt produsele comerciale, tranzactiile economice si relatiile stat-cetateni, fac cu adevarat mult prea palpabile si apropiate cele pe care Sfantul Evanghelist Ioan le descrie in versetele 13: 16-18 din de Dumnezeu insuflata Carte a Apocalipsei. Indreptatita neliniste si protestele cinstitului popor nu au, desigur, scopul de a impiedica implinirea desavarsita a proorociilor la o vreme de care "nimeni nu stie, nici ingerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatal" (Matei 24,36).

4. Suntem insa ingrijorati si protestam deoarece raceala si indiferenta aratata fata de credinta si traditia spirituala a unui popor crestin ortodox de catre Guvernul sau si a reprezentantilor sai alesi, poate pune Biserica, chiar si Natiunea, intr-o incercare inoportuna si in confuzie.

5. Declaram inca o data ca datoria fundamentala a marturisirii credintei, dar si increderea in cele cate Mangaietorul le-a predat ca proorocii in Biserica crestina, ne obliga sa refuzam a accepta orice fel de buletin electronic de identitate cu Cod Numeric Matricol Unic (C.N.M.U.), ca aducand prejudicii libertatii persoanei si constiintei noastre crestine.

6. Chemam Guvemul si pe reprezentantii alesi ai poporului grec sa anuleze aplicarea, daunatoare Natiunii, dar deja votata de Parlamentui ales, a Acordului Schengen, deoarece nu contine o garantare deplina a respectarii secretului particular si a prezumtiei de nevinovatie a cetateanului si contribuie in cel mai inalt grad la degradarea ortodoxiei neamului nostru, de vreme ce introduce discriminari inadmisibile pentru cetatenii tarilor terte.

7. Declaram cinstitului popor grec ca traim "buna" neliniste intru Dumnezeu pentru cele petrecute, in post si rugaciune, stabilind in acest scop o priveghere de toata noaptea in Sfanta Biserica Protaton, duminica 8/21-9-97, de sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului.

8. Fie ca rugaciunile Preacuratei Nascatoare de Dumnezeu, Mijlocitoarea tuturor si Acoperitoarea Sfantului Munte si a ortodocsilor de pretutindeni, sa-i intareasca pe toti credinciosli in lupta comuna a pocaintei, a sfarsitului crestinesc si a bunei marturisiri si sa alunge de la natiune orice noua ispita si evolutie a evenimentelor care duce departe de izvoarele datatoare de viata ale Traditiei noastre Crestine Ortodoxe.

Semneaza:

Reprezentantii si Proestamenii celor douazeci de Sfinte Manastiri ale Sfantului Munte Athos, prezenti la Sfanta Sinaxa Dubla Extraordinara.

Vezi si Apocalipsa 13 - Sfarsitul Libertatii Umane
http://www.razboiulnevazut.org/carte.php?id=97

urmariti pentru detalii

www.civicmedia.ro
si
www.razbointrucuvant.ro
si
www.victor-roncea.blogspot.com

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 10000

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Candace BestBy:
International PolicyIn:
Petition target:
Autoritatile Statului Roman

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets