Hukuk devleti istiyoruz sign now


Iki yэldэr hukuksuz bir юekilde yapэlagelen tutuklamalara son olarak Зaрdaю Yaюamэ Destekleme Derneрi (ЗYDD) ve Genel Baюkanэ Prof. Dr. Tьrkan Saylan da dahil edilmiю bulunmaktadэr. Hiзbir maddi delile dayanmayan bu baskэnlarla, olmayan deliller elde etme amaзlanmakta , bu yolla Tьrkiye' deki her tьrlь muhalefet sindirilmeye зalэюэlmaktadэr.

Gцzaltэna alэnanlarэn bьyьk зoрunluрunun birbirleriyle hiзbir iliюkileri olmadэрэ, зok farklэ siyasi gцrьюlere sahip olduklarэ ve aralarэnda зok saygэn, yurtsever ve demokrasiye gцnьlden inanmэю insanlarэn olduрu kamuoyunun gцzьnden kaзmamaktadэr.

Ceza Muhakemesi Yasasэna gцre savcэnэn yapmasэ gereken soruюturmayэ bizzat polis yapmakta, kanuna aykэrэ toplanan deliller kullanэlmakta ve yandaю basэna sэzdэrэlmaktadэr. Tanэk ya da sanэk olmayan kiюileri suзlayэcэ ya da kьзьk dьюьrьcь ifadeler iddianameye konularak, hedef seзilen bu kiюiler kamuoyu gцzьnde yэpratэlmaya зalэюэlmaktadэr.

Aрэr derecede kanser hastasэ olan Tьrkan Saylan'эn saрlэрэnэ tehlikeye atarak dьzenlenen bu son operasyonda, hedef seзilen Зaрdaю Yaюamэ Destekleme Derneрinin tьm burs listeleri ve burs verenlerin listelerine el koyulmuю durumdadэr. Bцylelikle CYDD'den burs alan црrenciler de maрdur durumda kalmэюlardэr.

Hukuk herkese lazэmdэr. Bugьn bu hukuksuzluklarэ yapanlarэn gelecekte hukuktan mahrum kalmamalarэ iзin Hukuk Devleti istediрimizi bildirir ve darbecilik bahanesiyle muhalefeti ortadan kaldэrma giriюimlerine artэk son verilmesini talep ederiz.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Tamera RoweBy:
City LifeIn:
Petition target:
Adalet Bakanlэрэ

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets