Crime Victim Compensation sign now

I pored stupanja na snagu Porodiиnog zakona, kojim je nasilje u porodici okarakterisano kao kriviиno delo, rtve nasilja se teko odluиuju da prijave nasilje jer jedan zakon nije dovoljan da bi se u drutvu stvorila klima koja жe omoguжiti rtvama izlazak iz nasilja. Nasilje se obiиno ne deava jednom, kao jedan izolovani napad, veж traje godinama i podriva sve aspekte ivota rtve.Veжina rtava su ene dok su nasilnici mahom mukarci, a poto ivimo u drutvu koje diskriminie ene, rtve ekonomski zavise od nasilnika. Statistike Autonomnog enskog centra pokazuju i da veжina rtava ima neku slabost koja im dodatno oteava situaciju, kao to su hendikep ili izbeglitvo. ivot u nasilju, pored tekih telesnih povreda, donosi i izolaciju- nasilnik ograniиava kretanje rtve, zabranjuje kolovanje i zapoljavanje, pa ona postaje iskljuиena iz ivotnih tokova, bez moguжnosti da se osamostali. Иak i kada nasilnik zavri u pritvoru, to vie nije dovoljno da rtvu postavi na noge; ona i dalje mora da se nosi sa posledicama nasilja kao to su siromatvo, telesna oteжenja i nemoguжnost povratka u drutvo. Boravak u Sigurnoj kuжi je privremen, i to uglavnom u sluиaju eskalacije fiziиkog nasilja, a SOS telefon nije neto to moe reiti problem polomljenih zuba, oteжenog vida, sluha, ili gubitka posla zbog invaliditeta steиenog u nasilju. Osim toga, niko ne kontrolie kvalitet usluga u ovim prihvatilitima, nevladinim organizacijama ili centrima za socijalni rad, tako da ako rtva naiрe na lo tretman, ona nema kome dalje da se obrati.Zbog svega gore navedenog, rtve bi morale da imaju prava na odtetu za telesne povrede i sve posledice povreda koje se odraavaju na kvalitet njihovog ivota, a odteta bi se mogla isplaжivati iz specijalnog fonda stvorenog od novиanih kazni koje plaжaju nasilnici. Odteta bi se onda mogla naplatiti i u sluиajevima kada je poиinilac nepoznat, kao to su silovanja i pljaиke na ulici, i bez obzira na pol rtve, jer i mukarci mogu biti rtve ovakvih napada.U mnogim zemljama postoji zakon na osnovu kojeg rtva moe zatraiti od drave odtetu, u sluиaju da osoba koja joj je nanela povrede nije u stanju to da plati, ili povrede nisu pokrivene osiguranjem, pa apelujemo na vas da izradite predlog zakona koji bi na sliиan naиin funkcionisao u Srbiji. Takav zakon bi mogao doprineti promeni svesti graрana o nasilju, i promeni stava prema ratnim zloиinima, zato to nasilju u porodici i diskriminaciji ena pogoduje klima koju stvaraju ratni zloиinci kao oci nacije, a to ne moe uvideti nacija koja ivi u grиu. ene koje danas ive u strahu i izolaciji su skriveni privredni potencijal zemlje.Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
50 / 100

Latest Signatures

browse all the signatures

Information

Penelope BoydBy:
Transport and infrastructureIn:
Petition target:
Liberalno demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Socijaldemokratska unija, Demokratska stranka

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets