Appel pour une sociйtй ouverte et sereine - Oproep voor een open en serene samenleving - Ruf an eine geцffnete und ruhige Gesellschaft - Call for an opened and serene society sign now

(Fьr die deutsche Version, sehen Sie auf http://forall.over-blog.org)
(For the english version, see on http://forall.over-blog.org)

*

Ces derniиres semaines, le pays a йtй secouй par plusieurs йvйnements dramatiques fortement mйdiatisйs et chargйs йmotionnellement (Joe, Anvers,...). Des йvйnements pouvant кtre considйrйs comme exceptionnels par leur gravitй mais qui ont mis en lumiиre le malaise de toute une sociйtй.

Malaise face а ses diverses composantes et aux tensions qui les sйparent. Malaise par rapport aux jeunes de certains quartiers, malaise par rapport aux allochtones, aux immigrйs, aux rйfugiйs, malaise par rapport aux extrкmistes de droite...

Chaque йvйnement repose la question de la sйcuritй mais selon des lectures variables et souvent opposйes, qui tentent de dйsigner des responsables. Chaque йvйnement entraоne des demandes de citoyens а l'йgard du monde politique, des attentes qui suscitent des interprйtations nombreuses et parfois йloignйes des objectifs initiaux.

Depuis plusieurs annйes, les mesures proposйes et appliquйes concrиtement concernent le seul volet sйcuritaire : rйorganisation et accroissement des forces de l'ordre, nouvelles dйfinitions de dйlits, durcissement des peines, extension de la tйlйsurveillance... Ces mesures sont renforcйes souvent dans l'urgence, aprиs chaque йvйnement un tant soit peu mйdiatisй. D'autres politiques, а visйe йmancipatrice, sont pourtant demandйes mais restent sans rйponse.

Nous demandons que le droit de se dйplacer librement et la sйcuritй dйfinie au sens large soient assurйs de la mкme maniиre pour l'ensemble des individus dans le pays, sans distinction de classe, d'origine, de genre, d'apparence ou d'idйe, et sans que les droits des uns ne s'imposent au dйtriment des droits des autres.

Nous demandons que soient mises en oeuvre et renforcйes les politiques soutenant la rencontre entre citoyens, le brassage et la mixitй sociale, contre les fractures sociales et les replis identitaires de tous ordres. C'est lа le seul gage d'un apaisement et d'une pacification profonde de notre sociйtй.

*

De afgelopen weken is het land opgeschud door verschillende dramatische en emotioneel beladen gebeurtenissen, die sterk belicht werden in de media (Joe, Antwerpen,...). Deze gebeurtenissen kunnen gezien worden als erg uitzonderlijk door hun ernst en aard, maar zij hebben een malaise aan het licht gebracht van de gehele samenleving.

Er heerst een onbehagen ten opzichte van de verschillende samenstellende delen van onze samenleving en de spanningen die deze delen uit elkaar drijven. Een onbehagen ten opzichte van sommige jongeren. Een onbehagen ten opzichte van allochtonen, immigranten, vluchtelingen. Een onbehagen ook ten opzichte van rechts-extremisten.

Elke keer opnieuw wordt de roep gehoord naar meer veiligheid. De variabele en vaak tegenstrijdige interpretaties van die roep, pogen verantwoordelijken aan te duiden. Elke keer weer worden er eisen gesteld door de burgers aan de politieke wereld, worden er verwachtingen opgeroepen die op uiteenlopende wijzen vertaald worden, soms op een manier die niet overeenkomt met de oorspronkelijke bedoeling.

Reeds verschillende jaren behoren de voorgestelde en verwezenlijkte maatregelen tot repressieve antwoorden: de hervorming en de toename van de ordehandhaving, nieuwe omschrijvingen van misdrijven, het verharden van de straffen, een explosieve toename van cameras allerhande... Deze maatregelen worden dan ook nog eens bevestigd, vaak in zeven haasten, bij elke volgende gebeurtenis die enigszins in het nieuws komt. Er worden nochtans ook andere, emancipatieve oplossingen gevraagd, maar die vraag blijft zonder antwoord.

Wij vragen dat veiligheid (in een ruime zin bedoeld) en het recht om zich vrij te verplaatsen verzekerd worden voor alle mensen in dit land, zonder onderscheid naar stand, afkomst, geslacht, uiterlijk of overtuiging en zonder dat de rechten van de ene de bovenhand hebben op de rechten van de ander.

Wij vragen dat er duidelijke politieke keuzes gemaakt zouden worden die ontmoetingen tussen burgers, de maatschappelijke diversiteit en de sociale vermenging ondersteunen om zo een halt te roepen aan sociale breuken en aan alle vormen van het op zichzelf terugtrekken. Daar ligt de enige weg naar een bedaren van de maatschappelijke onrust en dus naar een echte pacificatie van onze samenleving.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
400 / 1000

Latest Signatures

 • 23 December 2015400. Leurquin J
  I support this petition
 • 24 November 2015399. Huybrechts O
  I support this petition
 • 04 November 2015398. Fonteyn P
  I support this petition
 • 01 October 2015397. Sophie B
  I support this petition
 • 29 September 2015396. Gaspart G
  I support this petition
 • 04 September 2015395. Johann E
  I support this petition
 • 16 August 2015394. Deckers A
  I support this petition
 • 27 July 2015393. Charis P
  I support this petition
 • 27 June 2015392. Poncin Skinner
  I support this petition
 • 13 June 2015391. Ounchif K
  I support this petition
 • 13 June 2015390. Weyers Wu
  I support this petition
 • 30 May 2015389. Yolanda L
  I support this petition
 • 14 May 2015388. Di Felicev
  I support this petition
 • 14 May 2015387. Lachowski A
  I support this petition
 • 12 May 2015386. Chemim Wallace
  I support this petition
 • 27 April 2015385. Sale C
  I support this petition
 • 26 April 2015384. Suenens F
  I support this petition
 • 12 April 2015383. Duplat Hester
  I support this petition
 • 09 April 2015382. Herman Deleyemprofu
  I support this petition
 • 08 April 2015381. Bellin Ferguson
  I support this petition
 • 01 April 2015380. Cullus F
  I support this petition
 • 28 March 2015379. Bourgaux Raymond
  I support this petition
 • 15 February 2015378. Sven W
  I support this petition
 • 11 February 2015377. Causin M
  I support this petition
 • 18 January 2015376. Roucoux P
  I support this petition
 • 08 January 2015375. Hubot Harper
  I support this petition
 • 08 January 2015374. Puyaubert Williams
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Leah DonaldsonBy:
School and EducationIn:
Petition target:
Gouvernements fйdйral, rйgionaux et communautaires de Belgique - Belgiлn federale, regionale en communautaire regeringen

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets