Abolicja dla Nilegalnych Imigrantуw / Amnesty for Undocumented Immigrants sign now

W imieniu nielegalnych imigrantуw prosimy o prawo do uczciwego i godnego їycia. Їycia bez strachu przed deportacj, ktуra skazuje nas na biedк, a wielu na przeladowania i wiкzienie za pogldy. Prosimy o to, by Polska skorzystaіa z naszych umiejкtnoci, przedsiкbiorczoci i pracowitoci. Їeby tak siк staіo, konieczne jest przyjкcie skutecznej ustawy abolicyjnej dla nielegalnych imigrantуw. Pozwуlcie wyjechaж bez deportacji tym, ktуrzy chc wyjechaж, a zostaж tym, ktуrzy chc zostaж. Zyskamy na tym wszyscy: i Polacy, i cudzoziemcy. Byіby to przykіad prawdziwej solidarnoci, z ktуrej sіynie Rzeczpospolita. Dotychczasowe dwie abolicje zawieraіy wymagania, ktуre uniemoїliwiaіy skorzystanie z nich 99\% nielegalnych imigrantуw.

Wiemy, їe przebywamy tu bezprawnie, ale nikt z nas nie іamaіby prawa, gdyby nie prosty wybуr: albo zostajesz w Polsce nielegalnie, albo twoja rodzina nie ma co jeж. Czujemy siк wspуіobywatelami Polski, gdzie wielu z nas zdїyіo wychowaж swoje dzieci, ktуre nie maj innej ojczyzny. Wielu Polakуw darzy nas przyjani, jeszcze wiкcej korzysta z naszej pracy, ale do tej pory nikt nie jest w stanie pomoc nam w kwestii podstawowej – w zalegalizowaniu pobytu. Dlatego nie moїemy pіaciж podatkуw i wprost іoїyж na rozwуj kraju, w ktуrym wspуlnie mieszkamy. Moїe to zmieniж tylko nowa ustawa abolicyjna.

Komitet „Imigranci na rzecz abolicji”


English Version

On behalf of illegal immigrants, we please right to a fair and dignified life. Living without fear of deportation, which condemns us to poverty, and many of the persecution and imprisonment for the views expressed. We ask Poland, which has benefited from our skills, entrepreneurship and industriousness. To do this, it is necessary to adopt effective laws
amnesty for illegal immigrants. Give us right to leave without deportation - for those who want to go, and to stay – for who want to be in Poland. We will benefit all - Poles and foreigners. This would be an example of true solidarity, which The Republic is famous for. Previous amnesty contained two requirements, which prevented the use of these of 99\% illegal immigrants.

We know that we are staying here illegally, but none of us would break the law, if not a simple choice: either you stay in Poland illegally, or your family does not have anything to eat. We are co-citizens of Poland, where many of us education to their children who have no other homeland. Many Poles are our friends, even more benefits from our work, but so far nobody is able to help us in the primary issue - to legalize the stay. Therefore, we can not pay taxes and simply contribute to development of the country in which we live together. This can change only with the new amnesty law.

Committee "Immigrants for Amnesty"

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Alexis SotoBy:
Politics and GovernmentIn:
Petition target:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisіaw Komorowski

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets