Zachary wants to:

Ratujmy przytulisko dla bezdomnych zwierz?t w Siemiatyczach.


Do: Burmistrza Miasta SiemiatyczeRady  Miasta Siemiatyczeul. Pa?acowa 2  W ostatnich latach w Polsce obserwujemy coraz wi?ksze zaanga?owanie podmiotów samorz?dowych w
przyjazn? polityk? wobec bezdomnych zwierz?t, propagowanie adopcji, oraz dba?o?? o dobrostan
zwierz?t bezdomnych. Dot?d, Miasto Siemiatycze, mog?o pochwali? si? tym, i? mimo ograniczonych
mo?liwo?ci dba?o?? o bezdomne zwierz?ta nie schodzi?a na dalszy plan. Dzi?ki udost?pnionemu
Przytulisku, oraz pr??nie dzia?aj?cemu Stowarzyszeniu Mi?o?ników Zwierz?t w Siemiatyczach bezdomne
zwierz?ta otoczone by?y prawid?ow? opiek?, a tak?e w nied?ugim czasie przekazywane by?y do adopcji.
Spo?ród od?owionych w roku 2011, do adopcji przekazanych zosta?o 84, natomiast w roku 2012  do
adopcji przekazano 77, za? w roku bie??cym ju? 28 psów Nadmieniamy, i? wszystkie psy zosta?y
wysterylizowane, w du?ej mierze dzi?ki zaanga?owaniu Stowarzyszenia „Psiemiatycze”. Dodatkowo
zorganizowano 36 akcji edukacyjnych, których celem by?o szerzenie odpowiedzialnej postawy
mieszka?ców miasta wobec zwierz?t i zapobieganiu bezdomno?ci zwierz?t.        Niestety, wskutek przyj?cia Uchwa?y Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXV/169/13 z dnia 27 marca
2013 r. w sprawie przyj?cia programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno?ci
na terenie miasta Siemiatycze, i przede wszystkim odnosz?c si? do pkt. 8, ppkt. a Uchwa?y,
stanowi?cego o tym, ?e: „od?owione bezpa?skie psy, b?d? przekazywane do  Schroniska Dla Bezdomnych
Zwierz?t Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Bia?a Piska” pragniemy wyrazi? swoje zaniepokojenie
o los naszych, siemiatyckich  zwierz?t bezdomnych. Mamy podstawy, by obawia? si? braku kontroli nad
ich dalszym losem, oraz niemo?no?ci? pomocy im poprzez akcje adopcyjne. Obawiamy si?, ?e równie?
Miasto straci kontrol? nad stanem tych zwierz?t.        W zwi?zku z tym faktem zwracamy si? z pro?b?, o zmian? Uchwa?y w punkcie 8, i zmian?
miejsca w którym przetrzymywane b?d? bezdomne psy od?owione w mie?cie Siemiatycze. Prosimy równie? o
przywrócenie statusu Punktu Przetrzymywania Bezdomnych Zwierz?t w Siemiatyczach, jako Przytuliska
dla bezdomnych zwierz?t. Stowarzyszenie „Psiemiatycze” do?o?y wszelkich stara?, by przytulisko mog?o
funkcjonowa? prawid?owo, oraz by zwierz?ta otoczone by?y w?a?ciw? opiek?, a tak?e zobowi?zuje si?
prowadzi? szeroko zakrojone akcje adopcyjne. W przypadku, gdyby to by?o niemo?liwe, i koniecznym
sta? si? wybór schroniska, prosimy o konsultacj? w tym zakresie z Zarz?dem Stowarzyszenia
„Psiemiatycze”. Otwarci jeste?my na wszelkie rozmowy maj?ce na celu wybór najbardziej optymalnej
polityki wzgl?dem bezdomnych zwierz?t, oraz wybór schroniska do którego by?y by przekazywane.Jeste?my g??boko przekonani i? Urz?d Miasta Siemiatycze, oraz Rada Miasta Siemiatycze, przychyl?
si? do naszej inicjatywy.  Mamy nadziej? na pozytywne rozpatrzenie naszej pro?by i jeste?my otwarci
na spotkanie w sprawie omówienia tego jak?e wa?nego dla nas problemu, jakim jest los bezdomnych
zwierz?t.Do listu do??czamy podpisy osób, które wyrazi?y swoje poparcie dla powy?szej petycji i wyra?aj?
sprzeciw wobec lokowaniu zwierz?t w  Schronisku Dla Bezdomnych Zwierz?t Zygmunt Dworakowski, Radysy
13, 12-230 Bia?a Piska. Stowarzyszenie Mi?o?ników Zwierz?t „PSiemaiatycze” w Siemiatyczach My ni?ej podpisani, wyra?amy swoje poparcie dla petycji. Dzia?aj?c w oparciu o  statutowe cele organizacji, oraz maj?c na uwadze dobro zwierz?t od?awianych
w obr?bie miasta Siemiatycze,  zwracamy si? do Rady Miasta Siemiatycze  z wnioskiem o zmian? tre?ci
Uchwa?y Nr XXXV/169/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyj?cia programu opieki nad zwierz?tami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno?ci na terenie miasta Siemiatycze, w pkt. 8, pkt. a Uchwa?y,
stanowi?cym o tym, ?e: „od?owione bezpa?skie psy, b?d? przekazywane do  Schroniska Dla Bezdomnych
Zwierz?t Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Bia?a Piska”.Jako organizacja non-profit, dok?adamy wszelkich stara?, aby zapewni? w?a?ciwe warunki zwierz?tom
przebywaj?cym w Przytulisku znajduj?cym si? w Siemiatyczach. Dzia?ania te skutkuj?  wysokim
wska?nikiem adopcji psów tam przebywaj?cych, oraz procentuj? zaanga?owaniem si? mieszka?ców w pomoc
maj?c? na celu wspomaganie adopcji a tak?e poprawy losów zwierz?t bezdomnych. Nadmieniamy równie? ?e
wiele dzia?a? maj?cych na celu ograniczenie bezdomno?ci zwierz?t w obr?bie miasta Siemiatycze,
finansowanych by?o ze ?rodków Stowarzyszenia, i nie obci??a?o w ?aden sposób bud?etu miasta.
Ponadto, pragniemy zauwa?y? ?e nasze dzia?ania s? przejrzyste, i umo?liwiaj? Miastu kontrol?
dalszych losów zwierz?t. Zachowanie Uchwa?y powy?ej cytowanej, w brzmieniu jak obecnie, rodzi ryzyko
nie wywi?zania si? w pe?ni z obowi?zków Ustawowych przez Rad? Miasta Siemiatycze.Zdaj?c sobie spraw?, i? Miasto Siemiatycze, uczestniczy w Projekcie „Decydujmy Razem”, ufamy ?e
nasz wniosek nie zostanie zbagatelizowany. Na jego poparcie, zobowi?zujemy si? w ci?gu 5 dni 
dostarczy? na r?ce Przewodnicz?cego Rady Miasta, petycj? podpisan? przez mieszka?ców miasta
Siemiatycze, wnosz?c? o powy?ej sformu?owane zmiany w tre?ci Uchwa?y.Zwracamy równie? uwag?, i? wybór schroniska nie by? w ?adnym razie konsultowany ze Stowarzyszeniem,
a projekt uchwa?y przedstawiony do zaopiniowania nie zawiera? wskaza? co do  konkretnego schroniska,
co mo?e stanowi? przes?ank? do stwierdzenia uchybie? w trybie opracowania programu opieki nad
zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno?ci zwierz?t.