alessandra wants to:

Nee tegen Rutte 2! Weg met de nieuwe kabinetsplannen!


Het nieuwe regeerakkoord is gepresenteerd. Glimlachend en elkander nog net niet op de schouders
slaand stonden Rutte en Samsom de pers te woord.De plannen waar u op gestemd hebt? Ik niet! De plannen waarmee het beter zal gaan met Nederland? Ik
denk het niet! Wel plannen die zullen zorgen voor minder geld in de portemonnee van de hardwerkende
Nederlander.Laat u horen! Zeg Nee tegen Rutte 2!  Onderstaand de slechtste plannen, die grote groepen zullen treffen nog in een notendop: AOWVerhoging AOW-leeftijd (eerst tot 66 in 2018 en tot 67 in 2021)Overbruggingsregeling voor mensen die vanaf 1-1-2013 deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling
en zich niet hebben kunnen voorbereiden op een verhoging van de pensioenleeftijd geldt maar tot een
bruto-inkomen van € 2184,30 (150% wettelijk minumloon)De doorwerkbonus om te sparen voor de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd geldt alleen
voor werknemers met een laag inkomen en doet niets voor Jan ModaalHet opbouwpercentage om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor het pensioen wordt verlaagd met 0,4%.
Met het inkomen boven €100.000,00 kan niet langer fiscaal gunstig pensioen opgebouwd worden. OndernemersNaast de al eerder geldende verplichtende belastingen wordt vanaf 2015 een aparte winstbox
ingesteld in de inkomstenbelastingZelfstandigenaftrek, de fiscale oudedagsreserve, de meewerkaftrek, de startersaftrekken en de
S&O-aftrek zullen verdwijnenQuotum voor in dienst nemen van arbeidsgehandicapten voor middelgrote en grote bedrijven op straffe
van een boete OnderwijsDe ouderenregeling (BAPO) voor leraren wordt afgebouwd.Kleine opleidingen in het MBO worden in principe beëindigdEr komt een sociaal leenstelsel voor studenten. De basisbeurs zal vervallen.De OV-kaart wordt vanaf 2015 slechts een kortingskaartVerstrekking van gratis schoolboeken wordt teruggedraaid ZorgInkomensafhankelijke zorgpremieInkomensafhankelijk eigen risicoMensen die zich zonder verwijzing van de huisarts bij de Spoedeisende (!) Hulp melden betalen een
bijdrage van € 50,00Afschaffing WTCGAfschaffing CER WoningmarktVerlaging aftrek hypotheekrenteGeen aftrek hypotheekrente meer voor aflossingsvrije hypotheken MobiliteitVrijstelling motorrijtuigenbelasting voor oldtimer zal vervallenDe accijns voor diesel wordt verhoogd met 3 cent per liter en komt daarmee op ongeveer46 cent per literDe accijns op LPG wordt verhoogd met 7 cent per liter en komtdaarmee op ongeveer 18 cent per liter OudersIn het kindgebonden budget wordt de inkomensgrens waar onder het volledige bedragwordt ontvangen, verlaagd naar de inkomensgrens die ook in de zorgtoeslag wordtgebruikIn de kinderbijslag worden de bedragen verlaagd naar de bedragen van de jongsteleeftijdscategorie, er gelden leeftijdsonafhankelijke bedragen. Daarnaast wordt de kinderbijslag in
de tweede helft van 2013 en 2014niet geïndexeerd. Dit geldt ook voor het hele jaar 2015De WTOS 17- wordt afgeschaft en budgettair neutraal geïntegreerd met het kopje ophet kindgebonden budget voor ouders van kinderen van 16-17 jaar. De TOG wordtafgeschaft en budgettair neutraal geïntegreerd met de AKW.De ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor levensonderhoud kinderen (Lok)worden afgeschaft OverigHet tarief van de assurantiebelasting wordt per 1-4-2013 verhoogd naar 21%. Hetovergangsrecht wordt zo vormgegeven dat het nieuwe tarief van 21% van toepassing isop premies voor zover die betrekking hebben op een verzekerde periode van na 31-3-2013De accijns op bier, wijn, sherry en port wordt met ingang van 1-1-2014 verhoogd metongeveer 14% en de accijns op gedistilleerde dranken met ongeveer 5%.De accijns op een pakje sigaretten van 19 stuksen de accijns op een pakje shag van 40 gram worden, met ingang van 1-3-2014, verhoogdmet ongeveer 9 cent.