Login Or Register     

Nee tegen Rutte 2! Weg met de nieuwe kabinetsplannen!

Description


Het nieuwe regeerakkoord is gepresenteerd. Glimlachend en elkander nog net niet op de schouders slaand stonden Rutte en Samsom de pers te woord.



De plannen waar u op gestemd hebt? Ik niet! De plannen waarmee het beter zal gaan met Nederland? Ik denk het niet! Wel plannen die zullen zorgen voor minder geld in de portemonnee van de hardwerkende Nederlander.



Laat u horen! Zeg Nee tegen Rutte 2!



 



 



Onderstaand de slechtste plannen, die grote groepen zullen treffen nog in een notendop:



 



AOW



Verhoging AOW-leeftijd (eerst tot 66 in 2018 en tot 67 in 2021)



Overbruggingsregeling voor mensen die vanaf 1-1-2013 deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op een verhoging van de pensioenleeftijd geldt maar tot een bruto-inkomen van € 2184,30 (150% wettelijk minumloon)



De doorwerkbonus om te sparen voor de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd geldt alleen voor werknemers met een laag inkomen en doet niets voor Jan Modaal



Het opbouwpercentage om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor het pensioen wordt verlaagd met 0,4%. Met het inkomen boven €100.000,00 kan niet langer fiscaal gunstig pensioen opgebouwd worden.



 



Ondernemers



Naast de al eerder geldende verplichtende belastingen wordt vanaf 2015 een aparte winstbox ingesteld in de inkomstenbelasting



Zelfstandigenaftrek, de fiscale oudedagsreserve, de meewerkaftrek, de startersaftrekken en de S&O-aftrek zullen verdwijnen



Quotum voor in dienst nemen van arbeidsgehandicapten voor middelgrote en grote bedrijven op straffe van een boete



 



Onderwijs



De ouderenregeling (BAPO) voor leraren wordt afgebouwd.



Kleine opleidingen in het MBO worden in principe beëindigd



Er komt een sociaal leenstelsel voor studenten. De basisbeurs zal vervallen.



De OV-kaart wordt vanaf 2015 slechts een kortingskaart



Verstrekking van gratis schoolboeken wordt teruggedraaid



 



Zorg



Inkomensafhankelijke zorgpremie



Inkomensafhankelijk eigen risico



Mensen die zich zonder verwijzing van de huisarts bij de Spoedeisende (!) Hulp melden betalen een bijdrage van € 50,00



Afschaffing WTCG



Afschaffing CER



 



Woningmarkt



Verlaging aftrek hypotheekrente



Geen aftrek hypotheekrente meer voor aflossingsvrije hypotheken



 



Mobiliteit



Vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor oldtimer zal vervallen



De accijns voor diesel wordt verhoogd met 3 cent per liter en komt daarmee op ongeveer



46 cent per liter



De accijns op LPG wordt verhoogd met 7 cent per liter en komt



daarmee op ongeveer 18 cent per liter



 



Ouders



In het kindgebonden budget wordt de inkomensgrens waar onder het volledige bedrag



wordt ontvangen, verlaagd naar de inkomensgrens die ook in de zorgtoeslag wordt



gebruik



In de kinderbijslag worden de bedragen verlaagd naar de bedragen van de jongste



leeftijdscategorie, er gelden leeftijdsonafhankelijke bedragen. Daarnaast wordt de kinderbijslag in de tweede helft van 2013 en 2014



niet geïndexeerd. Dit geldt ook voor het hele jaar 2015



De WTOS 17- wordt afgeschaft en budgettair neutraal geïntegreerd met het kopje op



het kindgebonden budget voor ouders van kinderen van 16-17 jaar. De TOG wordt



afgeschaft en budgettair neutraal geïntegreerd met de AKW.



De ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor levensonderhoud kinderen (Lok)



worden afgeschaft



 



Overig



Het tarief van de assurantiebelasting wordt per 1-4-2013 verhoogd naar 21%. Het



overgangsrecht wordt zo vormgegeven dat het nieuwe tarief van 21% van toepassing is



op premies voor zover die betrekking hebben op een verzekerde periode van na 31-3-



2013



De accijns op bier, wijn, sherry en port wordt met ingang van 1-1-2014 verhoogd met



ongeveer 14% en de accijns op gedistilleerde dranken met ongeveer 5%.



De accijns op een pakje sigaretten van 19 stuks



en de accijns op een pakje shag van 40 gram worden, met ingang van 1-3-2014, verhoogd



met ongeveer 9 cent.



 



 



 

14
People Signed
Goal 100000
Sign

Sign with Facebook

Sign with Twitter
       



alessandra
Added By:
alessandra
CIVIL RIGHTS & SOCIAL ACTION
On: 08 Nov 2012
Brazil

Latest Signature